שנתון מספר 37 - isaac 2022

55 ר‡ל ˘ - י ˜ ון ‡ייז ˙ נ ˘ 2022 ע ב‡ופן ‰ב‡: ˆ ב ˙ ומ עם ‰‡„ם לבחינ‰ ˙ י ˘ יח‰ ‡י ˘ .˜ נע‰ – ‡ינטיי ˙‰ .1 .˙ וכני ˙ ‡מ‰ ל ˙‰ ל ˘ ˙ ‰„„י פרופיל ˙ בניי ˙ עו ˆ רכים - ב‡מ ˆ ל ˘ ‰ ‡בחון ו‰ערכ .2 י בפלטפורמ‰. ˘ ‡י ˘˜ ב ˙ עליו מ ˘ „ ו ˜ פ ˙‰ חומי ˙ - ˙ ט‚וריו ˜ בחיר‰ ב .3 מי וכ„ומ‰. ˆ , טיפול ע ˙ פעול ‰בי ˙ :‰ רון. ל„ו‚מ ˙ פ ˙ בל ˜ - ˙ יו ˆ וך מ‚וון ‡ופ ˙ יפי מ ˆ ר ספ ˆ בחיר‰ במו .4 וח. ˜ ל מומח‰-ל ˘ ף ˙ ו ˘ במ ˙ ‰חלטו ור ומימון. ˘ - ‡י ˘ רכ .5 ף ˙˙˘ ‰מ ˘ ום ˜ נ‰ – במ ˜˙‰ לוח ו ˘ ‰, מ ˜ ‡ספ .6 .˘˜ מב ˙ ועי וטכני, ע„ ל‰טמע ˆ˜ ב - מ ˜ מיכ‰ ומע ˙ , ני‰ול .7 .˘ ימו ˘ ור‰ ל‡„ם ˘˜ ˙ מענים טכנולו‚יים יכול‰ ל‰יו ˙ ‡מ ˙‰ , לסביב‰ ‡ו לטכנולו‚י‰ ˙ ו ˘ ‰ לע ˆ ‰ רו ˙ ‡ו ˘ ˙ ולפעילו ˙ ומכ ˙ ˙ ור ˘˜˙ .(2022 , טיין ˘ בר ו‚רינ ˆ) ‰ מ ˆ ע ‰ ‰רב‰ ˙ יעילו ˙‡ נים ˘‰ ‰וכיח‰ במ‰לך ˙ וחלופי ˙ ור מערכו ˘ י ˜ .‰ עם ‰סביב ˙ ור ˘˜˙ ים ב ˘ בסיוע ל‡נ ˙ מ‡ו ˆ ‰ע ˙ רמ ˙‡ ˙ חכם מעלו ˙ ל בי ˘ ˙ ‡לו למערכו ם. ל‰לן מספר ˙ "ח בבי ˙˙‰ י ˘ מ ˙˘ ל מ ˘ ‰ ו‰‡וטונומי יים בנפר„ ˜˙‰ ל ˙ ‰יכולו ˙ ייחסו ˙‰ ˙ ו„ו ˜ לנ ˙ „ו‚מ‡ו ‡ים עבור ˙ ביל בבו‡נו לבחור מענ‰ טכנולו‚י מ ˜ ‡ו במ "ח: ˙˙ י ˘ מ ˙˘ מ רון - ˙ בפ ˘ ימו ˘ ל ‰‡„ם ב ˘ ˙ ‰מעורבו ˙„ מי .1 ˙ ונו ˘ ˙ טכנולו‚יים ‡נו בוחנים רמו ˙ רונו ˙ פ ˙ ‡מ ˙‰ ב ם ˙ פעל ‡ו ˙ ‰‡„ם ל ˙ ‡ם ליכולו ˙‰ ב ˙ רונו ˙ ל פ ˘ ‡ור ˙˜ ר. ל„ו‚מ‰, ‰„ל ˘ ככל ‰‡פ ˙ מ‡י ˆ ור‰ ע ˆ ב ר ‰‡„ם ˘‡ זמון ‡וטומטי כ ˙ ב ˘ ימו ˘ מ‡י ‡ו ˆ ב‡ופן ע פים, ˙˙˘ מ‰מ ˜ ל חל ˆ‡ . מו ˆ ‰ בע ˜ ‰‰„ל ˙‡ ע ˆ ל‡ מב ˘ , נ„ר ˙ נמוכו ˙ ו‚ניטיביו ˜ ˙ ים עם יכולו ˘ ר ‡נ ˜ בעי יימים יוזמ‰ ˜ , ר‡ינו כי ˙‡ ר. עם ז ˙ ‰ליך למי„‰ ‡רוך יו ˙ ˙ ו ˘‚ ר ˙‰ ו‡ף ˙ מ‡י ˆ ור‰ ע ˆ רון ב ˙ ‰פ ˙‡ פעל ˙ ון ל ˆ ור וע. ˆ לח‰ בבי ˆ‰‰ מ לוי‰ ˙ ˙ ‰מורכבו ˙„ - מי ˙ טו ˘ פ ˙ לעומ ˙ מורכבו .2 ו‚ניטיבי, מוטורי ועו„( ˜) ל ‰‡„ם ˘ ˙ יו ˘ ‰‡י ˙ ביכולו „ˆ ר מ ˆ ‰מו ˙ „ ‡ח„ ובמורכבו ˆ לו מ ˘ ע ‰טכנולו‚י ˜ ובר ‰טלוויזי‰ ˙˜ ו„‰ ל‰„ל ˜ ן פ ˙ ‰נו ˘ מ ˙˘ ני. ל„ו‚מ‰, מ ˘ ˙ ולי. מבחינ ˜ ‰ על פלט ˆ לחי ˙ עו ˆ ב‡מ ˙ ולי ˜‰ ˙ לעוזר וט ˘ ולי, ‰ו‡ פ ˜ ‰ על פלט ˆ ום - לחי ˘ ף, ‰יי ˙˙˘ ‰מ ו ל‡וטונומי‰ ˙ יכול ˙‡ ‰ ‡‰ מ‚ביר ˆ ו ˙‰ ומוכר, ו ליחים לסייע ל‡„ם ˆ ב‰ם ‡יננו מ ˘ רים ˜ . במ ˙ מ‡ו ˆ וע פח‰ ˘ רים במ ˙‡ מו, ‡נו מ ˆ רון בע ˙ ‰פ ˙‡ פעל ˙ ל על ני‰ול ˙ ‰‡חריו ˙ עליו מוטל ˘ "‰ "ממונ‰ טכנולו‚י .˜˘ ‰ממ וב ˆ עי ˙ לעומ ˙ ייעו„ים לעולם ‰מו‚בלו ˙ רונו ˙ פ .3 ‰טכנולו‚יים ‰ם ‡וניברסליים ˙ רונו ˙ מ‰פ ˜ מכליל - חל ‡ור‰ ˙ ,˙ וליו ˜ ˙ וב מכליל, כ‚ון עוזרו ˆ ומבוססים על עי חו ˙ ר פו ˘‡ ˙ רונו ˙ יימים פ ˜ , ם ˙ חכמ‰ וכ„ומ‰. לעומ יפי. ˆ ו„י ספ ˜ פ ˙ י ˘ ו ˜ כמענ‰ ל /https://voiceitt.com ˙ יי ˆ˜ ל„ו‚מ‰, ‡פלי ‡ינ‰ ברור‰ למסר ברור. ˘ ˙ ולי ˜ ‰˜ ‰ממיר‰ ‰פ "ח: ˙˙ ב ˘ מ ˙˘ ף ‰מ ˙˙˘ ‰ליך עם מ ˙ „ו‚מ‰ ל ˘ ו ועם עוב„ זר. למ' י ˙ פח ˘ ‚ורר עם מ ˙ , מ 30 מ', בן מסו‚ ˙ מורכב ˙ פיזי ˙ מוחין, מו‚בלו ˜ ו ˙ י ˘ ˙ עו ˆ ‰כיס‡ ב‡מ ˙‡ . מ' מניע Quadriplegia Spas�c ו„ ˜ מי ˙ מערכ ˙ עו ˆ יב‰ ב‡מ ˙ ר בכ ˘˜˙ ומ ˘‡ ‚י ר ˙ מ ‰ ובכיבוי ˜ מ‡י ב‰„ל ˆ ע ˙ וב לו ל‰יו ˘ ח ˘ יין ˆ ‡ מבט. ‰ו לוט במז‚ן ובטלוויזי‰ בסלון ובח„רו. ˘ ‡ור ול :˙ ‰ב‡ו ˙ ו עבורו ‰טכנולו‚יו ˘ נרכ ˙ וכני ˙‰ ˙ במס‚ר Alexa Echo Dot (4th Gen)n - ˙ וליו ˜ ˙ י עוזרו ˙˘ .1 ור ˘ ליט‰ במכ ˘ ורך ב ˆ‰ ל ˘ נו בסלון ובח„רו ב ˜˙ ‰ו ˘ בו ˘ טווח מסוים ˘ י ˙ ולי ˜‰ ˙ ‚ם בח„ר ו‚ם בסלון. לעוזר "ח. ˙˙‰ יר ˘ ממכ ˙ ו„ו ˜ ‰פ ˙‡ לוט ˜ ‰י‡ יכול‰ ל ˙ ‡ור‰ בסלון, בפינ ˙‰ ולטים על ˘‰ ‰ ‡ור ˙ ‚י ˙ . מ 2 .˙ ריס חכם למרפס ˙ וב ˙ ‰‡וכל, בח„רו ובמרפס מל‡י מוסמך. ˘ ו על י„י ח ˙ נו בבי ˜˙ ‰ו ˙ רונו ˙ ‰פ ליט‰ על ˘ רים ˘ ‰מ‡פ (IR) ‡„ום ˙˙ רי ˜ ני ב ˘ .3 ו. ˙ ירי ‰טלוויזי‰ בבי ˘ ל מכ ˘ ‰ וכיבוי ˜ ‰מז‚נים ועל ‰„ל ˙ ייעו„יו ˙ יו ˆ˜ ורך ב‡פלי ˆ ˘ ים ‰ללו י ˜˘ לני‰ול ‰ממ ˙‡ ˙ ן לר‡ו ˙ ו. ני ˙ ו ˘ בר ˘ יר ‰סלולרי ˘ נו במכ ˜˙ ‰ו ˘ ורף. ˆ ים ‰זרימ‰ ‰מ ˘ ר ˙ ב ˙ ‰ליך ברמ‰ ‰טכני ˙‰

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=