שנתון מספר 37 - isaac 2022

56 ר‡ל ˘ - י ˜ ון ‡ייז ˙ נ ˘ 2022 ביבליו‚רפי‰: ים חכמים" – ˙ "ב ˙ וכני ˙ .(2022) '‡ , טיין ˘ בר, ‡', ו‚רינ ˆ ים ˘ ל‡נ ˙ מ‡ו ˆ י„ום ע ˜ טכנולו‚יים חכמים ל ˙ רונו ˙ פ ,˜ ר‡לי לריפוי בעיסו ˘ י ˙ ב ע ˙ - כ IJOT .˙ עם מו‚בלו .H70-H64 ,(1)31 Andrich, Renzo, & Mathiassen, Niels-Erik & Gelderblom, Gert Jan & Hoogerwerf, Evert-Jan. (2013). Service delivery systems for assis�ve technology in Europe: An AAATE/EASTIN posi�on paper. Technology and Disability, 25, 127-146. 10.3233/TAD-130381. WHO (World Health Organiza�on) (2011). World report on disability. Geneva, Switzerland: World Health Organiza�on. WHO (World Health Organiza�on) (2017). Global priority research agenda for improving access to high-quality affordable assis�ve technology. France: Author. ייעו„י ˙ ור ˘˜˙ לוח ˙ עו ˆ רים ב‡מ ˆ ‰מו ˙‡ מ' מפעיל ‡ים מופיע מסר ˙ . ב Grid 3 -‰ ˙ ‡ם לו בסביב ˙ ‰ו ˘ ˙ ולי ˜‰ ‰„ ו ˜ מע, כולל ‰פ ˘ ר עם סמל ו‰פלט ‰מו ˆ ו ˜ מ ."Alexa ר‰ ז‰ " ˜ , במ ˙ ולי ˜‰ ˙ ‰עוזר ˙ ל‰פעל Alexa, Turn on the ולי ‰מל‡ ל„ו‚מ‰ ‰ו‡ ˜‰ ‰מסר , ו‰מסר ˙ ‡ים ‚ם בעברי ˙ וב ב ˙ ן לכ ˙ ני .living room light ‡ינ‰ ˘ ˙ ולי ˜‰ ˙ עבור ‰עוזר ˙ ר‡ ב‡נ‚לי ˜ לט יו ˜ ‰מו ˙ מז‰ו ˙ וליו ˜‰ ˙ יין כי ‰עוזרו ˆ ל ˘ . י ˙ בעברי ˙ ומכ ˙ וליים. ˜ בפלטים ˙ לטו ˜‰ מנועי „יבור וכן ט ˜ מ' סיכם כי פרוי ˙ רונו ˙ לפ ˙ ‚לו ˙ ‰ס ˙ ופ ˜˙ ל‡חר .˙ מ‡י בבי ˆ ר ע ˙ יו ˙ ים חכמים" סייע לו ל‰יו ˙ "ב ˙ ים עם מו‚בלו ˘ בו ‡נ ˘ מו„ל ˙ ל‰בנו ˙ מכוונ ˙ וכני ˙‰ ל ˘ ‰ ‰ וב‰טמע ˘ ‡מ‰, ברכי ˙‰ בל סיוע ב ˜ יוכלו ל י‰ם, ˙ ‡ם ליכולו ˙‰ „מים ב ˜˙ טכנולו‚יים מ ˙ רונו ˙ פ ם ˙ פו ˙˙˘‰ ˙ ורך ‰‚בר ˆ י‰ם ל ˙ ורכי‰ם ול‰ע„פו ˆ ל חומי ‰חיים. ˙ בכל ,˙ וכניו ˙ ˙ ומנ‰ל ˜ , מרפ‡‰ בעיסו MSc, OT בר, ˆ ‡ורלי 054-6852344 .˙ ר‡ל מעבר למ‚בל ו ˘ ‚ ' ו י נט- י orlyts@jdc.org ˙ י ˘ ומור ˜ , מרפ‡‰ בעיסו MSc, OT טיין, ˘ ‚רינ ˙ ‡ורי ים חכמים", ˙ "ב ˙ וכני ˙ ˙ , רכז ˙ ירו ˘‰ ˙ ו ˘ נ‚י oritg@bei�ssie.org.il ,054-4982182 .‡ פיר ˘ ‡יזי ˙ בי

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=