שנתון מספר 37 - isaac 2022

58 ר‡ל ˘ - י ˜ ון ‡ייז ˙ נ ˘ 2022 ˙ ר‰ ‰ז‰ מערכ ˜ )במ ˙ ו ˘ עי ‰נ‚י ˆ ב‡מ ˙ ום לר‡ו ˜ במ כולם ˙‡ י ˙ , ‰זמנ ˙ ו„ מבט( כלי ‰מסמן מו‚בלו ˜ מי ים ˘ י. מ‰ מר‚י ˙ יר ˆ ככלי י ˙ ו ˘ כלי ‰נ‚י ˙‡ ור ˜ לח ו„ ˜ מי ˙ מערכ ˘ ור‰ כ ˜ ‰ יירים עם ‰עיניים? מ ˆ מ ˘ כ ור ˆ ן לי ˙ למכחול „י‚יטלי? ‡יך ני ˙ ‰מבט ‰ופכ לבים ˘ ולם „רך ‰מבט, ו‡יך מ ˆ לם ומ ˆ ל ˘ ‰ י ˆ˜‡ ‡ינטר ˙ וך חוויי ˙ בים ב ˘ מו„פסים וממוח ˙ ור ˘˜˙ ˙ לוחו יר‰? ˆ ‰י עם ‰עיניים ˙ ייר ˆ ניב‰ מ - 4 . מונ‰ מס ˙ ו„ מבט ˜ מי ˙ מערכ ˙ בעזר ˙ ייר ˆ יר מ ˘ - 5 . מונ‰ מס ˙ ו„ מבט ˜ מי ˙ מערכ ˙ בעזר ˙ ייר ˆ מירב מ - 7-8 . מס ˙ מונו ˙ ו„ מבט ˜ מי ˙ מערכ ˙ לם בעזר ˆ ליע„ מ - 6 . מונ‰ מס ˙ טלם. ˆ מ ˙ חנ ˙ לם ו ˆ ˙ חנ ˙ ‰˙ בסטו„יו ‰יי ˙ חנ‰ ‡ח ˙ טלם ˆ לם ופעם ‰מ ˆ‰ פעם ˙ כל ‡ח„ יכול לבחור ל‰יו לם ˆ לם יכול ל ˆ‰ .˙ כל ז‰ על ז‰ בזמן ‰פעילו ˙ ול‰ס ‰ˆ ו„ ‰מבט ולבחור ‡ם ‰ו‡ רו ˜ מי ˙ מערכ ˙ עו ˆ ב‡מ ‰ו ‡חר )בחיר‰ בין ˘ לם מי ˆ סלפי ‡ו ל ˙ מונ ˙ לם ˆ ל .(˙ למ‰ ‡חורי ˆ ילום במ ˆ ל ˙ „מי ˜ ‰ למ ˆ ילום במ ˆ טלם ועם ‡יז‰ ˆ‰ ‰ ל ˆ ע יר ˜ בע ר ˆ ‰ ולם בחר ב‡יז ˆ ‰מ ,˙ ו ˘‚ מר ˙ יו ˆ˜‡ רו ‡ינטר ˆ טלם. נו ˆ‰ ‰ ל ˆ ‡ביזר יר "ח, ˙˙‰ י ˘ מ ˙˘ ל מ ˘ ˜ , ל‡ ר ˙ ו ˘‚ ר ˙‰ ו ב ˆˆ ו‰עיניים נ ל כל ˘ ו ˙ ל ‰סייעו ˘ ,˙ פחו ˘ ל ‰מ ˘ ‡ל‡ ‚ם עיני‰ם .˙ וו ˆ‰ ‡ל‰ ˘˘ ˙ ‰סייעו ˙ ‡ח ˙‡ י ˙˘‚ בוע ל‡חר ‰ס„נ‰ פ ˘ כ ,‰˙ ילמ‰ ‡ו ˆ˘ "ח ˙˙ ˙˘ מ ˙˘ ממ ˘˜ י ‡ם ‡וכל לב ˙ ‡ו .˙ מונו ˙‰ ˙‡ ‰ לוח ל ˘ ל ˙˘˜ "ח ב„רך כלל מב ˙˙‰ ˙˘ מ ˙˘ בו מ ˘ ב ˆ ממ ור‰ ‡לי‰, פונ‰ ˘˜ ‡ ל ˘ ˙ ‡ום סייע ˙ עזר‰, פ ˙ בל ˜ ומ ר ˆ ילמ‰. ‰י‰ לכל יו ˆ ‡ ‰י ˘ ˙ מונו ˙ בל ˜ ל ˙˘˜ ומב י‰ בס„נ‰. ˆ˜‡ י ב‡ינטר ˙ י ו‡מי ˙ מעו ˘ י„ מ ˜ פ ˙ ˙ ר ˆ ויו י בין ˙ יר ˆ נטי וי ˙ ‡ו ˘‚ למפ ˙ כללו ‰ז„מנו ˙ חנו ˙‰ כל כולנו. וב‰ ˙ יר‰ „י‚יטלי ˆ י ˙ חנ ˙ ‰˙ ל„ו‚מ‰ ‰יי ˙ חנ‰ נוספ ˙ לב מילים ˘ ייר עם ‰עיניים על ‰מסך ו‚ם ל ˆ ן ‰י‰ ל ˙ ני ˙‡ י ˙ ‰ר‡י ˘ יר‰. כ ˆ יר‰ פיזיים על ‚בי ‰י ˆ וחומרי י ף בס„נ‰, ‡מר‰ לי ˙˙˘‰˘ לכל מי ˙ ‰סופיו ˙ ירו ˆ ‰י לפי ˙ ר ל„ע ˘ ‡י ‡פ ˘ ,˙ ו ˘‚ ר ˙‰ ים ב ˘ מ‰נ ˙ ‡ח ווים ˘ "ח ומי ל‡. כולנו ‰יינו ˙˙ ˘ מ ˙˘ רים מי מ ˆ ו ˙‰ ר מכך, כל מי ˙ יירנו עם ‰עיניים. ‡פילו יו ˆ˘ כ ˙ ביכולו יור עם ‰עיניים יכל‰ ללמו„ ˆ ונ‰ ב ˘‡ ‰ פעם ר ˙ נס ˙‰˘ ו‡יך ז‰ ˙ ו ˘ ן לע ˙ ים מ‰ ני ˜ י ˙ "ח ‰וו ˙˙‰ י ˘ מ ˙˘ ממ ב‰ ˘ ˙ נסו ˙‰ ו ˙ פ ˙ ו ˘ ‰ כ‡ן למי„‰ מ ˙ ‰יי ˙ נר‡‰. ב‡מ ל כולנו. ˘ ˙ ו ‰יכולו ˘‚ נפ

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=