שנתון מספר 37 - isaac 2022

59 ר‡ל ˘ - י ˜ ון ‡ייז ˙ נ ˘ 2022 ‰ לס„נ‰ ˘ נ‚י ˙ חובר - 11 . מונ‰ מס ˙ ˙ פ ˙ ו ˘ יר‰ מ ˆ י - 12 . מונ‰ מס ˙ ביח„ ˙ רו ˆ ‰„ר ומירב יו - 13 . מונ‰ מס ˙ ˙ נו בחוויו ˙ ‡ו ˙ פ ˙˘ ‰„ר מ - 9 . מונ‰ מס ˙ ב‚רי„ ˙ ור ˘˜˙ ˙ עם לוחו ˙ ור ˘˜˙‰ עמו„ בלוח - 10 . מונ‰ מס ˙ לס„נ‰ ו‰ם כללו ‚ם לוח ˙ ור ˘˜˙ ˙ לוחו ˘‡ י מר ˙ ‰כנ מו„פסים. ˙ ל ‚רי„ ו‚ם לוחו ˘ ב ˘ ממוח יח ו‰סבר ˘ ל ˙ ‰‚רי„ כלל לוחו ˙ וכנ ˙ ב ב ˘ ‰לוח ‰ממוח )כ‚ון מעבר ללוח ˙ ונו ˘‰ ˙ חנו ˙ ו‚ם חיבור ל ˙ חנו ˙‰ על ל ˘ (. כך למ ˙ יר‰ ‰„י‚יטלי ˆ ילום ומעבר ללוח ‰י ˆ ‰˘‚ י‰ ורי ˙ ו ˘ חו ˙ נו ב ˙ פ‰ ‡ו ˙ י ˘ ‰ס„נ‰ ‰„ר ˙ חיל ˙ ב ל‰ ˘ ˙ ו ˘‚ ר ˙‰‰ נ‰ ל‚בי ˙ נ ˘ "speech" כולנו ב- ˙‡ מ‰ס„נ‰. "˘‚„" ˙ ל ‰מרכז לטכנולו‚י‰ מסייע ˘ סים ˜ ‰מ ˙ וו ˆ‰ , וכך ˙ ו ˘‚ ‰מונ ˙ כל ‰חוברו ˙‡ נ„ב ל‰„פיס ולניילן ˙‰ ‰ לס„נ‰. ˘ נ‚י ˙ יבלו חובר ˜ ‰ פים בס„נ ˙˙˘ כל ‰מ ל ˘ , יח ˘ ל ˘ ˙ כללו לוחו ˙ בחובר ˙ ור ˘˜˙‰ ˙ לוחו בעים, ‡ביזרים, ˆ ˙ , בחיר ˙ חנו ˙‰ ˙ ל בחיר ˘ ,˙ ו ˘‚ ר ר. ˆ ו ˙‰ „ע‰ על ˙ נ‰ ו‰בע ˘‰ ˘‡ לר ˙ ברכו ים בין ˘‚ ים מר ˘‚ רו ‚ם מפ ˘ פים ‡פ ˙ ו ˘ ‰מ ˙ ‰לוחו יר‰ ˆ ל י ˘ ‰ חנ ˙ . ל„ו‚מ‰, ב ˙ פו ˙˙˘ פים ו‰מ ˙˙˘ ‰מ רו יח„ ˆ לח‚ ‰„ר ומירב י ˙ עם ‡ביזרים וברכו ˙ י ˙˘ חו ˙ וך לוח ˙ יכל‰ לבחור מ ˙ . כל ‡ח ˙ פ ˙ ו ˘ יר‰ מ ˆ י .˙ פ ˙ ו ˘ יר‰ ‰מ ˆ רף לי ˆ ‰ ל ˆ ר ˙ ‡ מ‰ ‰י ˙ ור ˘˜˙‰ ˙ ל לוחו ˘ יר‰ ו‚ם ˆ ל חומרי י ˘ ף ‚ם ˙ ו ˘ ‰מרחב ‰מ ˙ יו ˙ חבר ˙ יו ˆ˜‡ ל‡ינטר ˙ ן עו„ ‰ז„מנו ˙ נ ˙ ור ˘˜˙ ולבחיר‰.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=