שנתון מספר 37 - isaac 2022

60 ר‡ל ˘ - י ˜ ון ‡ייז ˙ נ ˘ 2022 מ‰ ˆ בע ˙ למ ˆ לי‰ מ - 14 . מונ‰ מס ˙ ו„ מבט ˜ מי ˙ מערכ ˙ בעזר ˙ ו ˘‚ ר ˙‰ ו ˙ רנו ˜ כלים בס ˙ כולנו מס - 15 . מונ‰ מס ˙ ל עו„ ˘ ל עפרי ו ˘ ‰ספל - 16 . מונ‰ מס ˙ עם ‰עיניים ˙ ייר ˆ עפרי מ - 17 . מונ‰ מס ˙ בים ˆ ‰ספלים ‰מעו - 18 . מונ‰ מס ˙ יר‰ פ‰. ˆ ייכים למסע ‰י ˘ „ כולנו יח ˘ ‰ ‰ חווי ˙ ‰יי ן ˙ נ ˘ , ר בין כולנו ˘˜ ל ˘ ˘‚ מפ ˙ י ‰י‰ כ‡ן ב‡מ ˙ ל„ע ילמ‰ ˆ ‰ ל כל ‰נוכחים. ל„ו‚מ‰, לי ˘ ˙ יו ˙ יר ˆ ום לי ˜ מ רנו ˜˙ ו„ מבט, וכולנו ‰ס ˜ מי ˙ מערכ ˙ עם עיני‰ בעזר ילומים בלייב. ˆ‰ ˙‡ ˙ לר‡ו ˙‡ ‰ פח‰ בחר ˘ בס„נ‰ כל מ ˙ ירו ˆ ‰י ˙ ל‡חר ‰כנ ˙ ‰מיוח„ו ˙ ירו ˆ ‰ ל‰„פיס על ספל, ו‰י ˆ ר ˙˘ ‰ יר ˆ ‰י ‰˜ עסו ˙‰ ו במרכז ˘ נע ˙ לחו ל‰„פס‰. ‰‰„פסו ˘ נ י ומיוח„ ˙ יר ˆ ‰ י ˜ עסו ˙ ‚ם ‰ו‡ מרכז ˘ ," לנו ˘ "בטב"ע רכים מיוח„ים. „רך ˆ ים עם ˘ עוב„, ‰מופעל ע"י ‡נ ˙ בבי רים רבים במחירים ˆ ם על ‚בי מו ˘ ן ל‰„פיס ˙ ‡‚ב, ני בוע ל‡חר ‰ס„נ‰ כבר ˘ מכל ‰לב. כ ˙ ירו ˘ נוחים ועם ˙ ירו ˆ פים ספלים יחו„יים עם ‰י ˙˙˘ חיכו לכל ‰מ .‰˘„ נ‰ ‰ח ˘ ל‰ם ל ˘ ‰נוער ˙ נוע ˙ ב ˙ ‰ חונכ ˙ ‰יי ˘ - לי ˘ ˙ ‰ב ˘ פעם, כ ל ˘ ‡ל‰ מ‰ ‰‰ב„ל בין כנפיים ˘ רמבו" - נ ˜ ל ˘ "כנפיים נוער ˙ נועו ˙ ב ˘ ‰˙ , ‰י‡ ענ ˙ נוער ‡חרו ˙ נועו ˙ רמבו ל ˜ ב ˘ ף יו ˙˙˘‰ ‰ ל ˆ ל‡ רו ˘ ומי ˙ רי ˜ עי ˙ פעילו ˘ י ˙ ‡חרו כל ‡ח„ יוכל ˘ ים „רך ˘ רמבו מחפ ˜ ל ˘ „. בכנפיים ˆ ב ‰סטו„יו ˙ י בס„נ ˙˘‚ ף - ב„רכו. ‡ז ככ‰ ‰ר ˙˙˘‰ ל כולם ˙‡ ף ˙˘ ‡נו „רכים ל ˆ רנו ומ ˆ . כולנו י ˘ ‰נ‚י יר‰. ˆ פים לי ˙ ו ˘ בחווי‰. כולם בח„ר ‰יו

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=