שנתון מספר 37 - isaac 2022

61 ר‡ל ˘ - י ˜ ון ‡ייז ˙ נ ˘ 2022 " על ‰‡ירוח ‰חם ועל כל ‰עזר‰. ˘‚„" ˙ ר-פל‡ח ולמרכז טכנולו‚י‰ מסייע ˆ ו„‰ ל‰„ר זל ˙ רף, ˘ ˙ ומך לכל רעיון, ל„"ר ע„י נ‡מן, לעינ ˙ לי ‰„רכ‰ ו‚ב ˙ נ ˙ מי„ נו ˙˘ ו„‰ ל„"ר ‚'ו„י ויין ˙ ‚רוס, ˙ ענ ˙ למ ˆ ו„‰ רב‰ ל ˙ יר‰ ו ˆ רפי‰ ב‰בע‰ וי ˙‰ חום ˙ י מ ˙ פ ˙ ו ˘ טלמור ˙ לניב‰ ‡יסן, ל„ורי ‰חווי‰ בעיניים. ˙‡ ˙ ר לר‡ו ˘ ‰ ‡פ ˙ בזכו ˘ .˙ י‡ו ˆ ן לחלום ‰ז‰ ל‰פוך )‚ם ‡ם לר‚ע ‡ח„( למ ˙ ר ˘ ן ‡פ ˙‡ י‰ם ˙ פחו ˘ פים ומ ˙˙˘ ור ‰מ ˘ ילומים ב‡י ˆ‰* ˘‚ ‚'ו„י ומירב בר‚ע מר - 18 . מונ‰ מס ˙ בח„ר, ˙˜ יר‰ מ„ב ˆ י ˙ ח„וו ˘ ‡ום י ˙ ור‰ ופ ˜ סם ˜˘ ליח, ‡בל כ ˆ מי„ ז‰ מ ˙ ‡ רי ול ˘ מי„ ז‰ ‡פ ˙ ‡ ל ˘ ברור לי ם ˘ ‰נעזרים בעיני‰ם ל ˙ ומכ ˙ ˙ ור ˘˜˙ י ˘ מ ˙˘ בחייו מ ˘‚ ל‡ פ ˘ וכנו. מי ˙ ים ב ˜ ע„ לנימים ‰כי עמו ˘‚ ז‰ מור יפוטי, ˘ ‡ינו ˘ , במרחב ˙ רנו ˜ , ס ˙ יו ˙ יר ˆ ל י ˘ ונ‰. במרחב ˘‡ ם בפעם ‰ר ˙ ‡ו ˘ יפ‚ו ˘ ‰ˆ י רו ˙ ביטוי - כך ‰יי בעיניים. ı ו ˆ ‰ ועם ני ˘‚ ‰ ב„רכי ‰‰נ ˘ , ‚מי ˙„ י‰ כנ‰, מכב ˆ˜‡ ר ‡ינטר ˘ ומ‡פ ל ‰חלום. ˘ ו ˙ חל ˙‰ ˙‡ י ˙ מ ˘‚‰ - ‰ י בחווי ˙ ע„ ‡ח„, ‡בל מבחינ ˆ ˜ ז‰ ר ˘ נכון נו. ˙ מ‡י ˙ ל כל ‡ח„ ו‡ח ˘ , לנו ˘ - ז‰ בי„יים ˘ סטו„יו נ‚י יים בחנוכ‰. ˜˙˙ ˙ ס„נ‰ נוספ www.bitui.org ר: ˙‡ ר ל‰יכנס ל ˘ לפרטים נוספים ‡פ ana�@bitui.org פרי„מן: ˙ לי, ענ ˘ וב ל‡ימייל ˙ ‡ו לכ

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=