שנתון מספר 37 - isaac 2022

62 ר‡ל ˘ - י ˜ ון ‡ייז ˙ נ ˘ 2022 2022 ע„ יוני 2021 ı ממר AAC פורסמו ב- ˘ ירי מ‡מרים ˆ˜˙ ˙ ור ˘˜˙ ˙ לינ‡י ˜ י, ˜ ו ˙ מ ˙ ‚ילי ר‚ום: ˙ ˙ ‰טיפולי ˙ ערבו ˙‰‰ ‰‰ור‡‰ על ˙ וו ˆ ע"י ˙ סייעו ˙ ל ‰„רכ ˘ ‰ פע ˘‰‰ "ח ˙˙ ב ˙˘ מ ˙˘ למי„‰ עם ‡וטיזם ‰מ ˙ ל ˆ‡ The effects of teacher-delivered behavior skills training on paraeducators' use of a communica�on interven�on for a student with au�sm who uses AAC Natalie R. Andzik ,John M. Schaefer & Victoria L Christensen AAC, vol. 37, 1, march 2021, pp. 1-13 טרום ˜ ומכים ביל„ים ‰מ‡ובחנים על ‰ספ ˙ ל‰ם כ ˘ ˙ וו ˆ‰ ˙ ר ˘ על ‰כ ˙ רובו ˜ ים ˙ מורים לחינוך מיוח„ ‡חר‡ים לעי למי„ים עם ˙ מיכ‰ ב ˙ ערוכים ל ˙ ל‰יו ˙ וו ˆ‰ , על חברי ˙ יו ˙ נ‰‚ו ˙‰ ו ˙ חינוכיו ˙ ערבויו ˙‰ י‰ם. נוסף ל ˙ ו ˙ ‰‡וטיסטי בכי ר ˜ יבורי. במח ˆ ספר ˙ בבי ˙ ‰„רכ‰ לסייעו ˙ ל ‰טמע ˘ ‰ פע ˘‰‰ ˙‡ ר ז‰ בחן ˜ יים מורכבים. מח ˙ ור ˘˜˙ רכים ˆ למי„‰ ˙‰ ˙ ערבו ˙‰‰ . לפני ˙ ור ˘˜˙ בעזר ˙˘ מ ˙˘ ‰מ 10 ˙ למי„‰ ב ˙ עם ˙ ונו ˘ ˙ ל סייעו ˘ ˙ יו ˆ˜‡ נבחנו ‡ינטר .‰˙ בכי ˙ ‰סייעו ˙ עו ˆ מכו ב‡מ ˙ ויוזמ‰ נ ˙ ור ˘˜˙ ל ˙ ‰עזר. מעט ‰ז„מנויו ˙ עו ˆ ב‡מ ˙ יו ˆ˜‡ יזמ‰ מעט מ‡ו„ ‡ינטר ,˙ מן ‰סייעו ˙ ל כל ‡ח ˆ‡ ˙ ור ˘˜˙‰ ˙ מיכ‰ ב‰ז„מנויו ˙ ‰ עליי‰ ב ˙ פ ˆ נ‰ על י„י ‰מור‰, נ ˙ ני ˘ ‰ ר ˘ ל‡חר ‰‰כ ‡ים ‡לו ˆ בו. ממ ˘ ימו ˘ ‰ י‰ ו‡ף יזמ ˆ˜‡ ל‰ בעזר בזמן ‰‡ינטר ˘ ˘ ימו ˘‰ ˙‡ ‰ למי„‰ ‰‚ביר ˙‰ ‡‰ מכך ˆ ו ˙ וכ "ח. ˙˙ ים ב ˘ מ ˙˘ למי„ים עם ‡וטיזם ‰מ ˙ רב ˜ ‰יוזמ‰ ב ˙ ל‰‚בר ˙„˜ וממו ˙ יפי ˆ ורך ב‰„רכ‰ ספ ˆ‰ ˙‡ מ‡ירים רב יל„ים עם ‡וטיזם ˜ "ח ב ˙˙ ול וב ˜ ב ˘ ימו ˘ וח ˙ לפי ˙ ‰ טבעי ˘ ‚י Naturalis�c teaching approach to develop spontaneous vocaliza�ons and augmented communica�on in children with au�sm spectrum disorder Nouf M. Alzrayer, Rashed Aldabas, Abdulkarim Alhossein & Hanan Alharthi AAC, vol. 37, 1, march 2021, pp. 14-24 יר‰ ˜ פ‰. בס ˘ ˙ ויו ˜ ל יל„ים עם ל ˆ‡ ˙ פ‰ ספונטני ˘ ל ˘ ˙ חו ˙ פ ˙‰‰ י„ום ˜ לח‰ ב ˆ‰ ‰ר‡ו ˙ טבעיו ˙ ערבו ˙‰ ˙ ו ˘ ‚י ˙ טיפולי ˙ ערבו ˙‰ "ח ‡ו ב ˙˙ ילוב ˘ ב ˙ ‰ טבעי ˘ ו ב‚י ˘ מ ˙˘‰˘ רים מעטים ˜ ‡ו מח ˆ ‡ נמ ˘ רים רבים בנו ˜ ל מח ˘ ‡ל‰: ˘‰ ˙ ר ז‰ לבחינ ˜ מח ˘„˜ ל יל„ים עם ‡וטיזם. לפיכך, ‰ו ˆ‡ ‰˘˜ ב ˙ ח מיומנויו ˙ "ח במטר‰ לפ ˙˙ ˙ עו ˆ ב‡מ ‰˘ לו ˘ ר בחן ˜ "ח. ‰מח ˙˙ ˙ עו ˆ ב‡מ ˙ ו ˘˜ ול ובב ˜ ב ˘ ימו ˘‰ ˙ ט‰ יעילים ב‰רחב ˜˘ ‰ נ ˙ ו‰מ ˙ ‰ טבעי ˘ ‰‡ם ‚י ב ˆ ל מ ˘ ˙ מרובו ˙ „‚ימו ˙ עו ˆ ‰טיפול נערכ‰ ב‡מ ˙ וכניו ˙ ל ˘ ‰ פע ˘‰‰ ˙ . ‰ערכ 6 „ ע 4 יל„ים עם ‡וטיזם ב‚ילי ‰יו ˙ רויו ˘ י ‰‡פ ˙˘ ר ˘‡ כ ˙ וליו ˜ ˙ ו ˘˜ ר ב ˙ ו יו ˜ פים ‰פי ˙˙˘ ‰מ ˘ ˙ ר ז‰ מר‡ו ˜ במח ˙ ‡ו ˆ ו ˙‰ . ב ˜ בסיסי ומע פים ˙˙˘ רב כל ‰מ ˜ פיעו לחיוב ב ˘‰ ‰ ט ˜˘‰ ‰ נ ˙ עם ‰‰מ ˙ ‰ ‰טבעי ˘ ל ‰‚י ˘ ילוב ˘‰ . ניכר כי ˙ ל‰ם בו זמני ˙ זמינו .˙ ספונטניו ˙ וליו ˜ ˙ ו ˘˜ בב ˘ ימו ˘‰ ˙ על ‰‚„ל

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=