שנתון מספר 37 - isaac 2022

63 ר‡ל ˘ - י ˜ ון ‡ייז ˙ נ ˘ 2022 ˙ טיפולי ˙ ערבו ˙‰ ב ˙ י: ס„רי ע„יפויו ˙ ף ‰חבר ˜ ו ˙‰ יפור ˘ ‚יוס בעלי עניין ל יים מורכבים ˙ ור ˘˜˙ רכים ˆ למי„ים עם ˙ עבור Engaging stakeholders to improve social validity: interven�on priori�es for students with complex communica�on needs Elizabeth E. Biggs & Rebecca Hacker AAC, vol. 37, 1, march 2021, pp. 25-38 ו‡ ˆ ר למ ˘ נים ‡פ ˙˘ בחיי ‰יום יום. בין ‰מ ˙ טיפולי ˙ ערבו ˙‰ ים ב ˘ כלים ‰נרכ ˙ פיעים על ‰טמע ˘ נים רבים מ ˙˘ מ י ˙ ף ‰חבר ˜ ו ˙‰ ל בעלי עניין ל‚בי ˘ ˙ ‰עמ„ו ˙‡ ר ז‰ ‰ן ל‰בין ˜ מח ˙ ‡לו. מטרו ˙ ערבויו ˙‰ ל ˘ י ˙ ף ‰חבר ˜ ו ˙‰ ˙‡ עזרים ו‰ן לל‡ עזרים, ˙ עו ˆ "ח, ‰ן ב‡מ ˙˙ ים ב ˘ מ ˙˘ ב‚רים ‰מ ˙ ספר ומ ˙ רב יל„י בי ˜ ב ˙ טיפוליו ˙ ערבויו ˙‰ ל ˘ וע, מורים ˆ˜ י מ ˘ ‰ורים ו‡נ 19- ‰ ל ˆ מובנים למח ˙ למי„ים ‡לו. נערכו ר‡יונו ˙ בטיפול ל‚בי ˙ ולעמו„ על ס„רי ‰ע„יפויו בטיפול ˙ ס„רי ‰ע„יפויו ˙ ‡ים: ‡. זי‰וי מס‚ר ˘ ני נו ˘ „ ב ˜ מ ˙‰ י ˙ וח ‡יכו ˙ . ני ˙ ור ˘˜˙ לינ‡י ˜ ו ˙ לחינוך מיוח„, סייעו י‰ם ל‚בי ס„רי ˙ פיסו ˙ פיעים על ˘ ל בעלי ‰עניין ‰מ ˘ ו‰ערכים ˙ ‰עמ„ו ˙ רכים מיוח„ים מורכבים, ב. ‰בנ ˆ ביל„ים עם ל, ˘ „ו, למ ˜ מ ˙‰ בטיפול ˙ ונים. ע„יפויו ˘‰ פים ˙˙˘ פים בין ‰מ ˙ ו ˘ וערכים מ ˙ פו ס„רי ע„יפויו ˆ ‡לו. נ ˙ ע„יפויו ˙ וניו ˆ ‰חי ˙ מיכו ˙‰ י„ום ˜ , וב ˙ מיומנו ˙ „ו ˜ ל ‰יל„ים, כלומר - ממו ˘ ˙ ‰יכולו ˙ מ ˆ ב‰ע ˙ „ו ˜ מ ˙ ‰מ ˙ ו ˘ ב‚י ˙ ל‚בי יעילו ˙ ונו ˘ ˙ פיסו ˙ ו ˙ ונו ˘ ˙ פו עמ„ו ˆ סביב‰. נ ˙ „ו ˜ , כלומר - ממו ˙ ו ˘ ‰נרכ ˙ ביכולו ˘ מ ˙˘‰ ל ˙ ו‰‰ז„מנויו ל ˘ ˙ למסו‚לו ˙ ורו ˘˜‰ ˙ פיסו ˙ ; ילוב ˘ ל בעלי ‰עניין ל‚בי חינוך מכיל ו ˘ ‚רים רבים: ‰ביטחון ˙‡ ב ב ˘ ח ˙‰ ‰טיפול ב ייחס ˙ י„י ‰מ ˙ ר ‰ע ˜ ליכים ‰ן על ‰טיפול ו‰ן על ‰מח ˘ ובים ומ ˘ ‡ים ‡לו ח ˆ מ‰ם. ממ ˙ ‚בו‰ו ˙ יפיו ˆ ; למי„ים ˙‰ טח. ˘ ר לטיפול ב ˜ ר על ‰פער בין עולם ‰מח ˘‚ י כמ„„ ומ ˙ ף ‰חבר ˜ ו ˙ ל ל סמלים ‚רפיים ˘ ˙ פו ˙ ו ˘ מ ˙ כונו ˙ וזי‰וי ˙ מונו ˙ ˙ זיכרון ‰עבו„‰ – זכיר ˙ יבול ˜ ˙ ‰ערכ ˙ טיפוסי ˙ חו ˙ פ ˙‰ ל יל„ים ומבו‚רים עם ˆ‡ ‰˜ סרי ˙ ימ ˘ במ Assessing working memory capacity through picture span and feature binding with visual-graphic symbols during a visual search task with typical children and adults Barry T. Wagner ,Lauren A. Shaffer, Olivia A Ivanson & James A. Jones AAC, vol. 37, 1, march 2021, pp. 39-51 פים ‰יו ˙˙˘ . ‰מ ˙ פו ˙ ו ˘ מ ˙ כונו ˙ וזי‰וי ˙ מונו ˙ ˙ זכיר ˙ עו ˆ ‰זיכרון ב‡מ ˙ יבול ˜ ˙ חו ˙ פ ˙‰ ˙‡ ר ז‰ בחן ˜ מח זיכרון ˙ יבול ˜ ˙ ‰ ל‰ערכ ˘ ימ ˘ ˙ מונו ˙‰ ˙ . זכיר ˙ טיפוסי ˙ חו ˙ פ ˙‰ ‰ ‚' וסטו„נטים בו‚רים, כולם עם ˙ למי„י כי ˙ ˙ פו ˙ ו ˘ ‰מ ˙ כונו ˙‰ ‰ופיעו על לוח ‚רי„. זי‰וי ˘ ף סמלים ˆ ר ולס„ר לפי ר ˙‡ , ל ˙ ו לז‰ו ˘˜ ב ˙ פים נ ˙˙˘ ‰עבו„‰ – ‰מ .˙ מעו ˘ ום ועל פי מ ˜ לו וחיבורו לסמלים ‡חרים על פי מי ˘ ום ˜ ור ‰מי ˙ ל ‰סמל מ‰זיכרון, ‡י ˘ חזור ˘ כלל ‰סמלים בעו„ם ˙‡ ו לזכור ˘˜ ב ˙ . ‰ם נ 4x4 ל ˘ „ ‚ו על לוח ‚רי ˆ ‰ו ˘ ל סמלים ‚רפיים ˘ ‰ פים ר‡ו ס„ר ˙˙˘ ‰מ פוי, ˆ ‰ר‡ו, כ ˙ ‡ו ˆ ו ˙‰ .‰ ונ ˘‡ יפ‰ ‰ר ˘ בו ‰יו בח ˘ ום ˜ ם לפי ‰ס„ר ו‰מי ˙ פים לסמלים מסיחים, ו‡ז לס„ר ‡ו ˘ נח ום ˜ ף ו‚ם בזי‰וי ‰מי ˆ סי„ור ‰סמלים בר ˙ ימ ˘ פ‰ ‚ם במ ˆ י נ ˙ מעו ˘ ‰‚יל. ‰ב„ל מ ˙ ו ˆ בו ˜ י ˙˘ י בין ˙ חו ˙ פ ˙‰ ‰ב„ל ף – ˆ ‰ר ˙ ימ ˘ : במ ˙ י ‰מטלו ˙˘ בלו ‰ב„לים זניחים ב ˜˙‰ ˙ ו ˆ בו ˜‰ י ˙˘ . ב ˙ פו ˙ ו ˘ ‰מ ˙ כונו ˙‰ ˙ עו ˆ ל‰ם ב‡מ ˘ ‡לו ˙ ‡ו ˆ ו ˙ . ל ‰בו‚רים ˆ‡ 52%- עירים ו ˆ‰ ל ˆ‡ 27% - ום ˜ ‰מי ˙ ימ ˘ ל ‰בו‚רים, ובמ ˆ‡ 60%- עירים ו ˆ‰ ל ˆ‡ 30% לכך ˙ לכו ˘‰‰ .‰„ ל זיכרון ‰עבו ˘ ˙ יבול ˜‰ על ˙ פו ˙ ו ˘ מ ˙ כונו ˙ וזי‰וי ˙ מונו ˙ ל ˘ ל זיכרון ˘ ‰ פע ˘‰‰ ˙‡ ˙ מר‡ו זי‰וי ˙ י„ום יכול ˜ וי ל ˆ פי ˙ ל ‡סטרט‚יו ˘ ר ˘˜‰ ל זיכרון עבו„‰ וב ˘ י‡ורטיים ˙ למו„לים ˙ ייחסו ˙‰ נ„ונו במ‡מר ב ר. ˘˜‰ ל מטר‰ ו ˘ זיכרון ˙ עו ˆ ב‡מ ˙ פו ˙ ו ˘ ‰מ ˙ כונו ˙‰

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=