שנתון מספר 37 - isaac 2022

64 ר‡ל ˘ - י ˜ ון ‡ייז ˙ נ ˘ 2022 "ח ˙˙ י ˆ ל‚בי ערו ˙ טיפוסי ˙ חו ˙ פ ˙‰ ל יל„י ‚ן עם ˘ ˙ פיסו ˙ טרום ‰‡וטיסטי ˜ ל יל„י ‚ן ‰מ‡ובחנים על ‰ספ ˘ Typical preschoolers’ percep�ons of augmenta�ve and alterna�ve communica�on modes of a preschooler with au�sm spectrum disorder Elizabeth Lorah , Chris�ne Holyfield & Suzanne Kucharczyk AAC, vol. 37, 1, march 2021, pp. 52-63 ל יל„י ‚ן ‰מ‡ובחנים על ˘ ˙ וחליפי ˙ ומכ ˙ ˙ ור ˘˜˙ י ˆ ל‚בי ערו ˙ טיפוסי ˙ חו ˙ פ ˙‰ ל יל„י ‚ן עם ˘ ˙ פיסו ˙‰ ˙ ‰בנ 16 ל ˘ ˙ פיסו ˙‰ ˙‡ ר ז‰ בחן ˜ עבור יל„ים ‡לו. מח ˙ טיפוליו ˙ ערבויו ˙‰ כנן ˙ טרום ‰‡וטיסטי, יכול‰ לסייע ל ˜ ‰ספ ,˙ ור ˘˜˙ לסר ˜ וך ˙ מ ˙ מו„פסו ˙ מונו ˙ ˙ "ח על ט‡בלט, ב. ‰חלפ ˙˙ ומון ˘ ל‚בי: ‡. יי ˙ טיפוסי ˙ חו ˙ פ ˙‰ יל„י ‚ן עם ל ˘ ‰ ר בס„ר ˜ פי ‰מח ˙˙˘ ‚ו למ ˆ ל יל„י ‰‚ן ‰מ‡ובחנים, ו‰ו ˆ‡ ˘ ימו ˘ ‰יו ב ˘ ˙ יו ˙ פ ˘ טרום ˙ ור ˘˜˙ ˙ נ‰‚ויו ˙‰ .‚ ( ו‰ן במ„„ים ˙ יים )„ירו‚ ע„יפויו ˙ ר ‰ן במ„„ים כמו ˜ ו במח ˘ מ ˙˘‰ ל יל„י ‰‚ן ˘ ˙ פיסו ˙‰ ˙ ם ‰ערכ ˘ סרטוני וי„‡ו. ל פו ˆ ר נ ˘‡ "ח, כ ˙˙‰ ומון ˘ יי ˙‡ יל„י ‚ן טיפוסיים ‰ע„יפו ˘ יים ‰ר‡ו ˙ ‡ים ‰כמו ˆ (. ‰ממ ˙ ניים )ע"י ר‡יונו ˙ ‡יכו ‰יל„ים ˘ ניים ‰ר‡ו ˙ ‡ים ‰‡יכו ˆ . ‰ממ ˙ יפיו ˆ ספ ˙ יו ˙ חבר ˙ יו ˆ‡ בסיטו ˙ ור ˘˜˙‰ ı ערו ˙ בבחיר ˙ נו ˙˘ מ ˙ ‰ע„פו ˘ ימו ˘‰ ˙‡ פסו ˙ ומון. ‰יל„ים ‚ם ˘ ו ביי ˘ מ ˙˘‰ ר ‰ם ˘‡ "ח כ ˙˙ ו ב ˘ מ ˙˘‰˘ ‰יל„ים ˙‡ ˙ לו ˜ ר ב ˙ ‰בינו יו ˜ פו, ‡ך מספ ˜ ר מו‚בל ב‰י ˜ עי ז‰. ‰מח ˆ ל ‡מ ˘ ˙ פיס‰ ‰חיובי ˙ רמ‰ ל ˙ ‰נ‡‰ זו ˘ כן ˙ יי ˘ ומון כמ‰נ‰, כך ˘ ביי ונים ו‚ם ל‚בי ‰סיב‰ ˘ ˙ ור ˘˜˙ י ˆ ל‚בי ערו ˙ טיפוסי ˙ חו ˙ פ ˙‰ ל יל„ים עם ˘ ˙ פיסו ˙‰ ˙ ל‚בי ‰בנ ˙ מועילו ˙ ובנו ˙ ˙ ‡מ ˙ מו ˙ ערבו ˙‰ ˙ וכני ˙ ור ˆ לעזור לי ˙ ‡לו יכולו ˙ ובנו ˙ . ‡ח„ על פני ‰‡חר ı ב‚לל‰ יל„ים מע„יפים ערו ˘ ‡ים ‡לו. ˆ לממ "ח: ˙˙ ים ב ˘ מ ˙˘ ליל„ים ‰מ ˙ וני בספר„י ˘‡ ר מילים ר ˆ ‡ו וניים ˘ יים/ל ˙ פ ˘ יים ו ˙ חו ˙ פ ˙‰ ולים ˜ י ˘ An early Spanish vocabulary for children who use AAC: developmental and linguis�c considera�ons Gloria Soto & Bri�ney Cooper AAC, vol. 37, 1, march 2021, pp. 64-74 עי ˆ ‡ים מ‰וו‰ ‡מ ˙ ר מילים מ ˆ ל‡ו ˙ ו ˘ פ‰, נ‚י ˘‰ ˙ חו ˙ פ ˙‰ ˙ י ˘‡ יים מורכבים בר ˙ ור ˘˜˙ רכים ˆ ליל„ים עם ˙ בל ˜ ומך ב ˙‰ יים ‚וף י„ע ˜ .˙ פ‰ ‡חרו ˘ ˙ ומיומנויו ˜ „ו ˜„ ˙˘ , ובסיס לרכי ˙ פו ˙˙˘‰ ול ˙ י ˙ י‰ חבר ˆ˜‡ ל‡ינטר פ‰ ˘‰ ‡ ‰י ˙ . ספר„י ˙ ‡חרו ˙ פו ˘ מי„ע כ‡לו ‚ם ב ˙ ורו ˜ ח מ ˙ ורך „חוף לפ ˆ ˘ , ‡ך י ˙ ל‚בי „וברי ‡נ‚לי ˙ ‰חלטו נכב„ מן ˜ חל ˙ מ‰וו ˙ ספר„י ˙ „וברו ˙ ‰ילו ˜ ב‰ן ˘ ˙ נוספו ˙ נרחב ‚ם במ„ינו ˘ ימו ˘ , וב ˙ רים מ„ינו ˘ בע ˙ מי ˘ ‰ר ל יל„ים „וברי ˘ ם ˘ ימו ˘ ל ˙ י ˙ חו ˙ פ ˙‰ מילים ˙ ימ ˘ ור ר ˆ ‰ לי ˙ ר ז‰ ‰יי ˜ מח ˙ ‡ר‰"ב(. מטר ˙ ‰‡וכלוסיי‰ )כ„ו‚מ פ‰. ˘‰ ˙ חו ˙ פ ˙‰ „רכם ב ˙ י ˘‡ בר ˙ ספר„י ו על י„י ˜ ‰ופ ˘ מילים ˙ ימו ˘ פו ר ˜ י ˙ ו ו ˜„ ב ˘ רים ˜ פורסמו במח ˘ ˙ ימו ˘ וח ‰חפיפ‰ בין ר ˙ ימ‰ זו ‰וכנ‰ על י„י ני ˘ ר ככלי ˙ ע ˆ , ו‰י‡ מו ˙ סמנטיו ˙ ט‚וריו ˜ ל ˘ ימ‰ כלל‰ מ‚וון ‚„ול ˘ . ‰ר ˙ טיפוסי ˙ חו ˙ פ ˙‰ עירים עם ˆ ˙ „וברי ספר„י "ח ולומ„ ˙˙ ל ˜ ו ˜ וני עבור יל„ ‰ז ˘‡ ון ‰ר ˜ סי ˜ ‰ל ˙‡ וכנ‰ לבחור ˙ חי ˙ ולמפ ˙ פחו ˘ וע, למ ˆ˜ י מ ˘ יסייע ל‡נ ˘ ‡ ז‰. ˘ י„יים בנו ˙ רים ע ˜ ר מילים ועל מח ˆ ‡ו ˙ עלו על בחיר ˘ ‡ים ˆ ל ממ ˘ ˙ לכו ˘‰ . ‰מ‡מר „ן ב ˙ ספר„י

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=