שנתון מספר 37 - isaac 2022

65 ר‡ל ˘ - י ˜ ון ‡ייז ˙ נ ˘ 2022 '‡ט": ˆ וחח ב ˘ סט "עזור לי ל ˜ ט ˙ ‰ו„עו טלפונים ניי„ים ˙ עו ˆ סט ב‡מ ˜ ט ˙ ל ‰ו„עו ˘ ‰‰יבטים ‰‰„„יים ˙ בחינ יים מורכבים ˙ ור ˘˜˙ רכים ˆ עבור בני נוער עם Text messaging “Helps Me to Chat”: exploring the interac�onal aspects of text messaging using mobile phones for youth with complex communica�on needs Clara Wepener, Ensa Johnson & Juan Bornman AAC, vol. 37, 2, June 2021, pp. 75-86 ר ˜ רכים מיוח„ים מורכבים. ‰מח ˆ סט בין בני נוער עם ˜ ט ˙ ‰ו„עו ˙ עו ˆ י‰ ב‡מ ˆ˜‡ ל ‡ינטר ˘ ר ז‰ בחן ‰יבטים ˜ מח בע‰ בני נוער עם ˘ ונים נ‡ספו מ ˙ . ‰נ ˙ ור ˘˜˙ ום וזמן ל ˜ ל מ„„ים, כמו סיב‰, מ ˘ ˙ ני ˙ ‰ ‡יכו ˜ ב„י ˙ עו ˆ ע ב‡מ ˆ ב ˙‰ ניים(. ˘ פים ‰מ ˙˙˘ ‡ח„ )‰מ ˙ ור ˘˜˙ ף ˙ ו ˘ וניים( - כל ‡ח„ מ‰ם עם ˘‡ פים ‰ר ˙˙˘ רכים מיוח„ים מורכבים )‰מ ˆ פנים ‡ל פנים עם ˙ : ‡. ר‡יונו ˙ ונו ˘ ˙ יטו ˘ פים ב‡רבע ˙˙˘ ע ל‚בי ‰מ ˜ ‡לונים ולמבחנים, נ‡ספו פרטי ר ˘ נוסף ל ‰ם ˘ ˙ פים בע ˙˙˘ ם מ ˙ רים על ‡ו ˜ ל ‰חו ˘ ˙ פי ˆ˙ . סט, ב ˜ ט ˙ ‰ו„עו ˙ עו ˆ נערכו ב‡מ ˘ , וניים ˘‡ פים ‰ר ˙˙˘ ‰מ וניים, „. ˘‡ פים ‰ר ˙˙˘ ‰מ ˙ בע ˘ כל ˙‡ ‰ כלל ˘ ˙ ו„ ‡-סינכרוני ˜ מי ˙ˆ בו ˜ .‚ , סט ˜ ט ˙ ‰ו„עו ˙ עו ˆ רים ב‡מ ˘˜˙ מ ˙ רונו ˙ ונים ‰על‰ כמ‰ י ˙ וח ‰נ ˙ סט. ני ˜ ט ˙ ‰ו„עו ˙ עו ˆ ניים ב‡מ ˘ פים ‰מ ˙˙˘ ‡-סינכרוניים עם ‰מ ˙ ר‡יונו רכים ˆ‰ ר‰ לבני ‰נוער עם ˘ סט ‡פ ˜ ט ˙ ‰ו„עו ˙ עו ˆ ב‡מ ˙ ור ˘˜˙ ,‰ ונ ˘‡ ובר ˘‡ י‰ מסו‚ ז‰. בר ˆ˜‡ ל‡ינטר ‚ם ˙ ור ˘˜˙ ל ˘ ‰ י‰ פנים ‡ל פנים. ‡ופן ז ˆ˜‡ ר ב‡ינטר ˘‡ ר מ ˙ רב‰ יו ˙ לו ˜ מם ב ˆ ע ˙‡ ‰מיוח„ים ‰מורכבים ל‰ביע ˙ ור ˘˜˙ „ , בעו ˙ רם לפרטיו ˙ , ו ˙ ו ˆ בו ˜ , כולל ˙ ור ˘˜˙ פי ˙ ו ˘ ל ˘ י‰ עם מ‚וון רחב ˆ˜‡ פיע על ‰סימטרי‰ ב‡ינטר ˘‰ ˙ ור ˘˜˙ .˜ נוח‰ מרחו ˙ ור ˘˜˙ ˙ ר ˘ סביב‰ במי„‰ רב‰ ו‡ינ‰ מ‡פ ˙ לוי ˙ ˙ רובו ˜ ים ˙ עבור בני נוער כ‡לו לעי ˙ ‰ו„עו ˘ ר ‰ן ˜ ‰מח ˙ נו ˜ י‰. מס ˆ˜‡ ליט‰ ב‡ינטר ˘ ו ˙ ל ‡נונימיו ˘ ˙ רמ‰ מסוימ ˙ ר ˘ סט מ‡פ ˜ ט ˙ ‰ו„עו ˙ עו ˆ ב‡מ .˙ ו ˘„ ח ˙ ור ˘˜˙ ˙ יים מורכבים ‰ז„מנויו ˙ ור ˘˜˙ רכים ˆ לבני נוער עם ˙ רו ˘ סט מ‡פ ˜ ט ˙ וניו ˘‡ ר ˙ יו ˙ ור ˘˜˙ ˙ נ‰‚ויו ˙‰ וח ˙ ניים לני ˘„ עים ח ˆ ‡חר ‡מ ˘ חיפו In search of a novel way to analyze early communica�ve behavior Ann Dhondt ,Ines Van keer, Sara Nijs, Anne�e van der Pu�en & Bea Maes AAC, vol. 37, 2, June 2021, pp. 87-101 ל ˘ ˙ יו ˙ ור ˘˜˙ ˙ נ‰‚ויו ˙‰ ח בפירוט ˙ לינ‡ים לנ ˜ רים ול ˜ ר לחו ˘ ‡פ ˙˘ „ י„ו ˜ ˙ ח מערכ ˙ ‰ לפ ˙ ר ‰יי ˜ ‰מח ˙ מטר וע ˆ לבי ˙ יטו ˘ י ב ˙ מעו ˘ יים כיום חסר מ ˜ .˙ ומוטורי ˙ ו‚ניטיבי ˜ ˙ חו ˙ פ ˙‰ יים ב ˙ מעו ˘ עירים עם עיכובים מ ˆ יל„ים יים ˙ מעו ˘ יל„ים עם עיכובים מ 38 ל ˘ ונים ˘ סריטים ˙ ‰˘ לו ˘ ל ˘ וי„‡ו ˙ פיו ˆ˙ ר נבחנו ˜ וח מסו‚ ז‰. במח ˙ ני וח ˙ וני לפי ˘‡ עי ר ˆ ו כ‡מ ˘ ימ ˘ וח ‰סרטים ˙ ‡ים מני ˆ ים. ‰ממ ˘„ חו 12-54 ב‚ילי ˙ ומוטורי ˙ ו‚ניטיבי ˜ ˙ חו ˙ פ ˙‰ ב נ‰. ˘ מ ˙ ט‚וריו ˜ ‰ ‰יל„, וכמ ˙ נ‰‚ו ˙‰ ף ו ˙ ו ˘‰ ˙ נ‰‚ו ˙‰ , וכן ˙ :˙ יו ˘‡ ר ˙ ט‚וריו ˜ ˘ לו ˘ י„ו„. נבחרו ˜‰ ˙ מערכ יים ˙ חו ˙ פ ˙‰ ל יל„ים עם עיכובים ˘ ˙ „מו ˜ ‰מו ˙ יו ˙ ור ˘˜˙‰ ˙ נ‰‚ויו ˙‰‰ „ יעו ˙ ‰ ל ˘ ימ ˘ „ י„ו ˜‰ ˙ מערכ ˙‡ ˙ ל‡פיין ולמפו ˙ כז‰ ‰כרחי על מנ ˘ ני ˜„˜„ וח ˙ בל מני ˜˙ ו‚ניטיביים ומוטוריים. ‰מי„ע ‰מ ˜ , יים ˙ מעו ˘ מ ל‰ם ל‡ורך ˘ ˙ ור ˘˜˙‰ ל ˘ ˙ חו ˙ פ ˙‰‰ וב ‡חרי ˜ ל‰ם, ו‚ם לע ˘ ˙ ור ˘˜˙‰ ˙ בסס על יכולו ˙‰ ל ‰יל„ים ב ˘ ˙ ‰יכולו .˙ ור ˘˜˙‰ חום ˙ ‰‚ורמים ‰מטפלים ב ˙‡ זמן, וכן כ„י לע„כן

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=