שנתון מספר 37 - isaac 2022

66 ר‡ל ˘ - י ˜ ון ‡ייז ˙ נ ˘ 2022 ˙ פו ˜˘‰‰ ו ˙ ‰חוויו ˙ לבחינ ˘ ו ˘ ר ‚י ˜ וב‰!!! מח ˘ – ח ˘ ‰נפ ˙ ברי‡ו יים מורכבים ˙ ור ˘˜˙ רכים ˆ ים עם ˘ ל ‡נ ˘ Abstract Mental health ma�ers: a pilot study exploring the experiences and perspec�ves of individuals with complex communica�on needs Eleanor Watson ,Parimala Raghavendra & Ruth Crocker AAC, vol. 37, 2, June 2021, pp. 102-112 ון בחיי ‡„ם. ˆ ר ˙ ביעו ˘ וב ˙ י ˘ י‰ בין ‡י ˆ˜‡ חיים, ב‡ינטר ˙ רווח‰ ‰ן מרכיבים בסיסיים ב‡יכו ˙˘ חו ˙ ו ˙ י ˘ נפ ˙ ברי‡ו מיזם ז‰ ˙ רווח‰ זו. מטר ˙˘ חו ˙ וב ˙ י ˘ ‰נפ ˙ ‰ בברי‡ו ˙ ‡ים בסיכון ל‰פח ˆ יים מורכבים נמ ˙ ור ˘˜˙ רכים ˆ ים עם ˘ ‡נ ˙ ‡ ‡יכו ˘ י‰ם בנו ˙ פו ˜˘‰ ˙‡ יים מורכבים חווים ו ˙ ור ˘˜˙ רכים ˆ ים עם ˘ ‡נ ˘ ‰‚ורמים ו‰חסמים ˙‡ ˙ ‰ לז‰ו ˙ ‰יי ˙ עו ˆ ונים נ‡ספו ב‡מ ˙ י‡רו. ‰נ ˙ ים ˜„ ‰נב ˘ ˙ ופעו ˙‰ ˙‡ ˙„ ע ˙ יט‰ ‰מ ˘ ב ˘ מ ˙˘‰ ני ו ˙ ר ‰י‰ ‡יכו ˜ חיי‰ם. ‰מח וח ˙ ל‰ם. ני ˘ ‰ י ˆ˜ יעו„ ‰רפל ˙ ו ˙ פי ˆ˙ יים מורכבים, נוסף ל ˙ ור ˘˜˙ רכים ˆ פים עם ˙˙˘ ‰ מ ˘ לו ˘ עם ˜ עומ ˙ ר‡יונו פיעים על ˘ ר כמ ˜ פים במח ˙˙˘ עלי‰ם „יווחו ‰מ ˘ פים ˙ ו ˘ „מים מ ˜ פים ו‚ורמים מ ˙ ו ˘ ‡ים זי‰‰ חסמים מ ˆ ‰ממ למן ˜ ל ביו ˘ ˙ פו ˙˙˘‰‰ ו‡רו במו„ל ˙˘ , כפי ˙ ל‰ם. חסמי ‰‰ז„מנויו ˘ ‰ ‰רווח ˙˘ חו ˙ ועל ˙ י ˘ ם ‰נפ ˙ ברי‡ו ו במו„ל כ„י ˘ מ ˙˘‰ רים ˜ . ‰חו ˙ ור ˘˜˙‰ פי ˙ ו ˘ ל ˘ ˙ ו‰מפריעו ˙ ומכו ˙‰ ˙ ו כלי למיון ‰פעולו ˘ ימ ˘ ,‰„ ומירנ ˙˘ חו ˙ וב ˙ י ˘ ‰נפ ˙ מיכ‰ בברי‡ו ˙ ל ˘ ר ˘˜‰ ב ˙ ור ˘˜˙‰ פי ˙ ו ˘ ל ˘ ‰ מיכ ˙ ˙ וליכולו ˙ , לעמ„ו ˙ ייחס למיומנויו ˙‰ ל יים מורכבים ˙ ור ˘˜˙ רכים ˆ ים עם ˘ ‡ים ל‡נ ˙‰ ל ˘ י ˘ ביעים על כך ˆ ‡ים מ ˆ ר. ‰ממ ˜ פים במח ˙˙˘ ל ‰מ ˘ ‰ ‰רווח י„ום ˜ ים ל ˘ ונים ‰נ„ר ˘‰ ‰ מיכ ˙‰ חומי ˙ ב ˙ ל‰ם ‚ם י„ע ויכולו ˘ ר י ˘‡ ,˘ ‰נפ ˙ ועיים ובעלי י„ע בברי‡ו ˆ˜ מטפלים מ רב ‡וכלוסיי‰ זו. ˜ ‰רווח‰ ב ˙˘ חו ˙ ו ˘ ‰נפ ˙ ברי‡ו ל טיפול ‰יברי„י ˘ „‡ון: מו„ל ˙ סמונ ˙ עבור יל„י ‚ן עם ImPAACT ˙ וכני ˙ ב ˘ ימו ˘ Using the ImPAACT program with preschoolers with Down syndrome: a hybrid service-delivery model Erika M. Timpe, Jennifer Kent-Walsh, Cathy Binger ,Debbie Hahs-Vaughn, Nancy Harrington & Jamie B. Schwartz AAC, vol. 37, 2, June 2021, pp. 113-128 ˙ וכני ˙ פו ב ˙˙˘‰ מובייל ˙ "ח מבוססו ˙˙ ˙ ים בטכנולו‚יו ˘ מ ˙˘ „‡ון ‰מ ˙ סמונ ˙ ל יל„י ‚ן עם ˘ ‰ ‰ורים ˘ לו ˘ ˙ וכני ˙ על ˙ ומבוסס ˙ מובני ˙ וכני ˙ ‰ יר‰ ‰ינ ˘ ‰ל‡ י ˙ וכני ˙‰ .˙ ור ˘˜˙ פי ˙ ו ˘ ˙ ‰„רכ ImPAACT :(Improving Partner Applica�ons of Augmenta�ve Communica�on Techniques; Kent-Walsh, Binger, & .˜ י ‡ימון מרחו ˘‚ ‰ מפ ˘ לו ˘ ים פנים ‡ל פנים ו ˘‚ ‰ מפ ˘ י ˘ ‰ ‰‰„רכ‰ כלל ˙ וכני ˙ .(Malani, 2010 – RAA - Read–Ask–Answer ר ˜ ‰מח ˙ ‰‰ור‡‰ מבוסס ˙ ב‡סטרט‚יי ˘ מ ˙˘‰ „ ל ˆ ‰‰ורים למ„ו כי ונוע„ לבחון ˙ רבו ˙ רויו ˜ ר‰ יחי„ ב‰י ˜ ר מ ˜ ב כמח ˆ ר עו ˜ סיפורים ליל„י‰ם. ‰מח ˙‡ רי ˜ ˙ וב‰ – בע ˘˙-‰ ‡ל ˘-‰‡ רי ˜ ל יל„י‰ם. ˘ ˙ י ˆ ‰רב-ערו ˙ ור ˘˜˙‰ ˙ י„ום יכול ˜ וך ˙ ˙„ ‰‡סטרט‚י‰ ‰נלמ ˙‡ ם ˘ ל ‰‰ורים ליי ˘ ˙ ‰יכול ˙‡ ב‡סטרט‚י‰ ל‡ורך זמן. ˘ ימו ˘‰ ימור ˘ ב‡סטרט‚י‰, כולל ˘ ימו ˘‰ ˙ ל כמו ˘ ‰ ‰ ‰‚„ל ˙ פ ˆ ‰‰ורים נ ˙˘ לו ˘ רב ˜ ב ל‡ורך זמן. ˙ ורו ˙ ל ˘ ר ˙ י‰ ‚בו‰‰ יו ˆ ימרו פרופור ˘ חו, ו ˜ ‰ם ל ˘ ˙ ור ˘˜˙‰ ˙ ורו ˙ ˙ „ירו ˙ ˙‡ כל ‰יל„ים ‰‚בירו ל מו„ל ˘ ‰ יים מורכבים, כולל ‰טמע ˙ ור ˘˜˙ רכים ˆ ל יל„ים עם ˘ עבור ‰ורים ˙ וכני ˙ ב ˘ ימו ˘ ב ˙ ומכו ˙ ˙ ‡ו ˆ ו ˙‰ ‰‰„רכ‰. ˙˘ מ‚י ˜ , כחל ˙ ‰למי„‰ ‰‰יברי„י

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=