שנתון מספר 37 - isaac 2022

67 ר‡ל ˘ - י ˜ ון ‡ייז ˙ נ ˘ 2022 "ח, ˙˙ ˙ עו ˆ ב‡מ ˙ יונלי ˆ˜ פונ ˙ ור ˘˜˙ ‡ימון ˙ ל‰טמע ˙ ‡ימון סייעו ף ‰‡וטיסטי ˆ למי„ים על ‰ר ˙ עבור Coaching paraeducators to implement func�onal communica�on training involving augmenta�ve and alterna�ve communica�on for students with au�sm spectrum disorder Virginia L. Walker, Megan E. Carpenter ,Kris�n J. Lyon, Michelle Garcia & Holly Johnson AAC, vol. 37, 2, June 2021, pp. 129-140 ף ‰‡וטיסטי, כולל ˆ למי„ים על ‰ר ˙ ם ב ˙ מיכ ˙ וע ‡חרים ב ˆ˜ י מ ˘ י בעזר‰ למורים ול‡נ ˙ מעו ˘ י„ מ ˜ פ ˙ ˙ לסייעו ˙ ב‰טמע ˙ מוך בסייעו ˙ ‰ ל ˙ ר ז‰ ‰יי ˜ מח ˙ . מטר ˙ ‚רו ˙‡ מ ˙ נ‰‚ויו ˙‰ י‚ים ˆ למי„ים ‰מ ˙ ם ˙ ל‡ו ˙ י ˙ נ‰‚ו ˙‰ ‰ מיכ ˙ ף ˆ למי„ים על ‰ר ˙ ‰˘ לו ˘ ל ˘ ˙ ‚רו ˙‡ מ ˙ נ‰‚ויו ˙‰ ם טיפול ב ˘ ל FCT)) ˙ יונלי ˆ˜ פונ ˙ ור ˘˜˙ ל ˘ ˙ ערבו ˙‰ ˙ וכני ˙ וני ˘‡ ‰„רכ‰ ר ˘‚ פו במפ ˙˙˘‰˘ ב‡ופן מ‰ימן ‡חרי ˙ וכני ˙‰ ˙‡ ‰טמיעו ˙ "ח. ‰סייעו ˙˙ ים ב ˘ מ ˙˘ ‰‡וטיסטי ‰מ ל‡ ˙ ‚רו ˙‡ ‰מ ˙ נ‰‚ויו ˙‰‰ ˙˙ וע. ‰פח ˆ בי ˙ ‰יו בנו ˙ ו ˆ ‰‰מל ˘ מו„ל ‰‰„רכ‰ ‰י‰ יעיל ו ˘ ב. ‰ן „יווחו ˜ וב‡ימון מע ל ˘ ˙ ערבו ˙‰ ˙ וכניו ˙ ל‚בי ˙ י„יו ˙ ע ˙ ריו ˜ ומח ˙ ליניו ˜ ˙ לכו ˘‰ ר. ‰מ‡מר „ן ב ˜ פים במח ˙˙˘ ‰ ‡חי„‰ בין ‰מ ˙ ‰יי .˙ "ח ול‚בי מו„ל ‰‰„רכ‰ ו‰‡ימון לסייעו ˙˙ ים ב ˘ מ ˙˘ ף ‰‡וטיסטי ‰מ ˆ למי„ים על ‰ר ˙ ל ˙ יונלי ˆ˜ פונ ˙ ור ˘˜˙ עירים ˆ ל מבו‚רים ˘ ˙ על עמ„ו ˙ ולי ˜ ‰ חזר ˙ פע ˘‰ טרוניים ˜ "ח ל‡ ‡ל ˙˙ עי ˆ ב‡מ ˘ מ ˙˘ כלפי יל„ ‰מ Effect of partner reauditoriza�on on young adults’ a�tudes toward a child who communicated using nonelectronic augmenta�ve and alterna�ve communica�on Jolene Hyppa-Mar�n, Mo Chen, Emily Janka & Natalie Halverson AAC, vol. 37, 2, June 2021, pp. 141-153 ˘ מ ˙˘ עירים כלפי יל„ ‰מ ˆ ל מבו‚רים ˘ ˙ פיע‰ על ‰עמ„ו ˘‰ ˙ ור ˘˜˙ ף ˙ ו ˘ ל ˘ ˙ ולי ˜ ‰ ‡ם חזר ˜„ ר ז‰ ב ˜ מח )כמו ל„ו‚מ‰ – עם ‡ו בלי ˙ במערכ ˘ ימו ˘‰ ל‚בי ‡ופן ˙ ‰‰ע„פו ˙‡ ‚ם ˜„ ר ב ˜ טרוניים. ‰מח ˜ "ח ל‡ ‡ל ˙˙ עי ˆ ב‡מ ל ‰יל„, ˘ ˙ י ˙ י‰ ‰חבר ˆ˜‡ ‰‡ינטר ˙ פיס ˙ וני ב ˘ ‰ ר ˆ י ˙ ולי ˜‰ ‰ ‰ ‡ם ‰חזר ˙ ‰יי ˙ ר נוספ ˜ מח ˙ ‡ל ˘ .(˙ ולי ˜ ‰ חזר ל ˘ „ ני סרטים: ‡. סרט וי„‡ו ‡ח ˘ פו ב ˆ עירים ˆ מבו‚רים 84 ר ˜ ‰מח ˙ ל ‰יל„ ‰יו מובנים. במס‚ר ˘ וע„ כמ‰ ‰מבעים בו ˘ ול על מבעי ‰יל„. ב. סרט וי„‡ו ˜ חוזר ב ˙ ור ˘˜˙‰ ף ˙ ו ˘ „ טרוני, בעו ˜ "ח ‰ל‡ ‡ל ˙˙‰ בעזר ˘ מ ˙˘ ‰יל„ ‰מ ,˙ נים ‰ב‡ים: עמ„ו ˙˘ ‰מ ˙‡ „ וכנן למ„ו ˙˘ ‡לון ˘ פים ענו על ˙˙˘ ולו על ‰מבע. ‰מ ˜ ל‡ חזר ב ˙ ור ˘˜˙‰ ף ˙ ו ˘ כלפי ‰יל„ ‰יו ˙ . ‰עמ„ו ˙ ולי ˜‰ ‰ ל‚בי ‰חזר ˙ ל ‰יל„, ‰ע„פו ˘ ˙ יו ˙ ‰חבר ˙ יו ˆ˜‡ ל‚בי ‰‡ינטר ˙ פיסו ˙ ,˙ מובנו כלפי ‰יל„ ˙ ‰עמ„ו ˙‡ פר ˘ וי‰ ל ˘ ע ˙ ור ˘˜˙‰ ף ˙ ו ˘ ל ˘ ˙ ולי ˜ ‰ . חזר ˙ ולי ˜ ‰ ‰ חזר ˙ ר ‰יי ˘‡ ר כ ˙ יו ˙ חיוביו ‰מבעים. ˙ מובנו ˙‡ פר ˘ ו‚ם ל ˙ טרוני ˜ "ח ל‡ ‡ל ˙˙ ˙ במערכ ˘ מ ˙˘ ‰מ

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=