שנתון מספר 37 - isaac 2022

68 ר‡ל ˘ - י ˜ ון ‡ייז ˙ נ ˘ 2022 ורונ‰ ו‡חרי‰: ˜‰ ˙ לכל במ‰לך מ‚פ ˙ י ˙ ור ˘˜˙ ˙ ו ˘ נ‚י ˙ ‰בטח י חולים ˙ ים בב ˙ ירו ˘ י ˜ מיכ‰ במטופלים, במטפלים ובספ ˙ Ensuring communica�on access for all during the COVID-19 pandemic and beyond: suppor�ng pa�ents, providers, and caregivers in hospitals Tami Altschuler, Rachel San�ago & Jessica Gormley AAC, vol. 37, 3, September 2021, pp. 155-167 חולים. עם ‰עליי‰ במספר ‰חולים ברחבי ˙ פוז בבי ˘‡ בזמן ˙ י ˙ ור ˘˜˙‰ ˙ ו ˘ פערי ‰נ‚י ˙‡ ‰˘ ורונ‰ ‰„‚י ˜‰ ˙ מ‚פ ˙ ערבו ˙‰ יימים „יווחים רבים על ‰ערכ‰ ו ˜ . ריטי ו„חוף ˜ "ח בפרט ‰פך ˙˙ טיפול בכלל ו ˙ ורך ל‡סטרט‚יו ˆ‰ , ‰עולם פויים ˆ י ˙ חום ‰טיפול ‰„חוף במ‰לך ‰מ‚פ‰ ‰יו בל ˙ ‚רים ב ˙‡‰ בי טיפול רפו‡י „חוף, ‡ך ˆ "ח במ ˙˙ ˙ עו ˆ ב‡מ בר ‰מ‚פ‰ ˘ י ‰חולים. מ ˙ לב ı ‰חולים ו‰ן מחו ˙ „ מיט ˆ יים ‰ן ל ˙ מעו ˘ יים מ ˘˜ לו ב ˜˙ ומיוח„ים. מטופלים ומטפלים נ ˙‡ , ורונ‰ עלול לסבול מ‰ם ˜ ‰ חול ˘ סמינים ˙‰ טווח ˙‡ ‡ר ˙ . ‰מ‡מר מ ˙ ור ˘˜˙‰ חום ˙ ברי ‚ם ב ˘ ב מ ˆ ר מ ˆ י י‚ חסמים ˆ . ‰מ‡מר מ ˙ י ˙ ור ˘˜˙ ˙ ו ˘ מיכ‰ בנ‚י ˙ ר ל ˜ מבוססי מח ˙ רונו ˙ ‡ם, ופ ˙‰ ‰נ‚רמים ב ˙ ור ˘˜˙ יים ב ˘˜‰ ל‰ימנע ˙ י ‰טיפול על מנ ˘ ים בו ‡נ ˘ מ ˙˘ מ ˘ „ יו ˆ‰ ‰בי„ו„ ו ˙ ‰מחל‰, כ„ו‚מ ˙ ורים בטיפול בחולים בע ˘˜‰ ורונ‰ ו‡חרים, ˜ ים ‰חולים ב ˘ עבור ‡נ ˙ ור ˘˜˙ מיכ‰ ב ˙ ל ˙ ו ˆ ‰‰מל ˙‡ ורים וכו' ו‚ם ˜ בי ˙ ‰, מ„יניו ˜ מ‰„ב "ח. ˙˙ ˙˘‚ ‰מרוויחים מ‰נ ו„ בינוני ונמוך ˜ פ ˙ רב יל„ים עם ‡וטיזם ב ˜ ב ˙ וע ‰ור‡ו ˆ בי ˙ סו‚ ‰רמז על יכול ˙ פע ˘‰ The effect of cue type on direc�ve-following in children with moderate to severe au�sm spectrum disorder Anna A. Allen, Howard C. Shane ,Ralf W. Schlosser & Charles W. Haynes AAC, vol. 37, 3, September 2021, pp. 168-179 ‰˘ לו ˘ נו עם ˙ ני ˙ ו„ נמוך ובינוני. ‰‰ור‡ו ˜ פ ˙ יל„ים עם ‡וטיזם ב 11- ‚י יחס ל ˘ מו ˙ ‰כוללו ˙ נו ‰ור‡ו ˙ ר ז‰ ני ˜ במח ‰ סמלים ‚רפיים מלווים ב„יבור. ˘ לו ˘ ל ˘ ‰ ר עם „יבור. ‚. ס„ר ˆ˜ פ‰ „בור‰ בלב„. ב. סרטון ˘ .‡ : סו‚י רמזים ˙ ר ‰י‰ „יבור בלב„ לעומ ˘‡ ר טוב כ ˙ ר ‰רמז ‰י‰ סרטון וי„‡ו עם „יבור, ויו ˘‡ , כ ˙ י ˙ מעו ˘ ר, מ ˙ ו יו ˜ פים „יי ˙˙˘ ‰מ ל ‰לומ„ ˘ יו ˙ י„ום יכולו ˜ ‰‡ופטימלי ל ı ‰ערו ˙ וי ל‰יו ˘ ‰ווי„‡ו עם ‰„יבור ע ˘ ˙ מר‡ו ˙ ‡ו ˆ ו ˙‰ . ף ‰סמלים ו‰„יבור ˆ ר ˙ ‰בסיסיו ˙ יים בין ‰יכולו ˙ מעו ˘ ‡מים מ ˙ ‰ מ ˘ לו ˘ ˙ ‡ו ˆ ו ˙‰ ˙ ‚י יחס. נוסף לכך מר‡ו ˘ מו ˙ ‰כוללו ˙ ע ‰ור‡ו ˆ לב ר לבין ˜ ‚י יחס טרום ‰‡ימון במח ˘ מו ˙ ‡ם חיובי בין ‰בנ ˙ : מ ˙ וע ‰‰ור‡ו ˆ בבי ˜ ‰„יו ˙ ר לבין רמ ˜ פים במח ˙˙˘ ל ‰מ ˘ „יבור, + נ‡י ‰סרטון ˙ ב ˜ ו‰„יו ˙ ערבו ˙‰‰ ם „בורים טרום ˆ ע ˙ מו ˘ ‡ם חיובי בין ˙ נ‡י „יבור בלב„; מ ˙ וע ב ˆ לח‰ בבי ˆ‰‰ יל„ים ˘ על כך ˙ מרמזו ˙ ‡ו ˆ ו ˙‰ .‰‡ וע ‰‰ור ˆ ם בי ˘ ל ˙ ו ˘ ‰נ„ר ˙ ‰חזרו ˙ סמינים ובין כמו ˙‰ ˙ ‡ם חיובי בין חומר ˙ ומ ל ˘ ר ˙ רב‰ יו ˙ ר בולטו ˘ ל ‰ווי„‡ו מ‡פ ˘ ı ר, ו‡ם כך, ‰ערו ˙ רב יו ˙ ים למספר חזרו ˜ ו ˜ ר ז ˙ סמינים חמורים יו ˙ עם .‡˘ י„יים בנו ˙ רים ע ˜ ובמח ˙ ליניו ˜‰ ˙ לכו ˘‰ ‰‰ור‡‰ עבורם. ‰מ‡מר „ן ב

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=