שנתון מספר 37 - isaac 2022

69 ר‡ל ˘ - י ˜ ון ‡ייז ˙ נ ˘ 2022 יים ‡חרים - ˙ ור ˘˜˙ ו„ים ˜ פ ˙ ו ˙ ו ˘˜ ניווט, ב ˙ יכולו ˙‡ ל‰ור ˙ טיפולי ˙ ערבו ˙‰ טרום ‰‡וטיסטי. ˜ "ח על י„י ‰ורים, ליל„ים על ‰ספ ˙˙ ˙ ל‰טמע ˙ וכני ˙ A parent-implemented embedded AAC interven�on for teaching naviga�onal requests and other communica�ve func�ons to children with au�sm spectrum disorder Cindy Gevarter , Mariah Groll , Erin Stone & Adriana Medina Najar AAC, vol. 37, 3, September 2021, pp. 180-193 ‰ בנים ‰מ‡ובחנים ˘ לו ˘ "ח ל ˙˙ ומון ˘ ביי ˘ ימו ˘‰ ˙‡ ל‰ור ˙ טבעי ˙ ערבו ˙‰ ˙ וכני ˙ ל ˘ ˙ ‰יעילו ˙‡ ר ז‰ בחן ˜ מח ומון ‚רי„, במ‰לך ˘ יי ˙ עו ˆ ב‡מ ˙ ור ˘˜˙ ל ˙ ‰ז„מנויו ˜ ר ולחז ˙‡ ף ‰‡וטיסטי ב‚יל‡י ‚ן. ‰ורי ‰יל„ים ‰ונחו ל ˆ על ‰ר ף, ˆ ני סמלים בר ˘ ב ˘ ימו ˘ ˙ עו ˆ ב‡מ ˙ ו ˘˜ ‰יו: ב ˙ ור ˘˜˙‰ חום ˙ ב ˙ ‡ו ‡רוח‰. ‰מטרו ˜ ח ˘ יום יום, כמו מ ˙ פעילויו ‰מסר. במ‰לך ˙ ע„ים ל‰בע ˆ ני ˘ ב ˘ ימו ˘ וך ˙ ,˙ י ˙ ‚וב‰ חבר ˙/‰ ‰ער ˙ סירוב ‡ו ‰בע ˙ עזר‰, ‰בע ˙˘˜ ב ‰יי‰ ל‡ורך זמן( ˘‰ וך ˙) ˙ ור ˘˜˙‰ ירוב עזרי ˜ ו ˜ נ‰, עי„ו„, חיזו ˙ כמו ‰מ ˙ ו ב‡סטרט‚יו ˘ מ ˙˘‰ ‰‰ורים ˙ ערבו ˙‰‰ טרום ˙ ‡ם ל‰ערכ‰ „ינמי ˙‰ ו ב ˘ נע ˙ וב ‰מערכו ˆ ‰פריטים ועי ˙ . בחיר ˙ ו ˘˜ ‰מבו ˙ ‚ובו ˙‰ ˙‡ „„ לעו ˙ על מנ ר ˜ פים במח ˙˙˘ ‰מ ˙˘ לו ˘ . נים ˘ ף בנפר„ ב‡ירועים חוזרים ונ ˙˙˘ ‰וערכ‰ לכל מ ˙ ערבו ˙‰‰ ˙ פע ˘‰ .˙ ערבו ˙‰‰ ˙ יו ˆ˜ פונ ˙ "ח ל‰בע ˙˙ ב ˘ ימו ˘ . מר ל‡ורך זמן ˘ יפור ז‰ נ ˘ .˙ ו ˘˜ ב ˙ ם ‰בע ˘ יפור בניווט ל ˘ ˙ ‰ר‡ו מיי„י ר ‰וספו ללוח ˘‡ ל‰ם כ ˘ ‰ ‚וב ˙‰ ˙‡ פים ‰כלילו ˙˘ ‰מ ˙˘ לו ˘ .‰‚ ר ב‰„ר ˙ ‰ו‚בר ‡ף ‰ו‡, ‡ך יו ˙ ‡חרו ˙ יו ˙ ור ˘˜˙ ביני‰ם ‰יו ˘ ר ‰מילים ומספר ‰„פים ˆ ‡ו ˙ ר מבחינ ˙ ירים יו ˘ ‰פכו ע ˙ ר ‰לוחו ˘‡ ים, ו‚ם כ ˘„ ל‰ם פריטים ח ˘ בלב„. ˙ י ˜ ‰ חל ˙ יום ‰יי ˘ ˙ ריכים לנווט. ‰כלל‰ למטלו ˆ ר ˙ „יבור נמוכ‰ ביו ˙ ספר עם מובנו ˙ ר – יל„י בי ˜ ס A survey of school-age children with highly unintelligible speech Cathy Binger, Nathan Renley, Esther Babej & Debbie Hahs-Vaughn AAC, vol. 37, 3, September 2021, pp. 194-205 ˙ ס„רי ע„יפויו ˙ ביע ˜ וע ו ˆ˜ י מ ˘ ‡נ ˙ ר ˘ ל‚בי מימון, ‰כ ˙ ‰חלטו ˙ בל ˜ ם ˘ "ח ‰כרחיים ל ˙˙‰ חום ˙ ב ˙ כיחו ˘ רי ˜ ס ר: ‡. ˜ ‰ס ˙ . מטרו ˙ ויו ˘ ‡בים חינוכיים וטיפוליים על י„י ‰ר ˘ מ ˙‡ˆ˜‰ פיעים על ˘ רים ‡לו מ ˜ ‡י ס ˆ ר. ממ ˜ למח למי„ים ˙ ל ˘ ונים ‰„מו‚רפיים ˙ ‰נ ˙‡ ר, ב. ל‡פיין ˙ „יבור נמוכ‰ ביו ˙ ספר עם מובנו ˙ ל יל„י בי ˘ ˙ כיחו ˘ ל‰עריך י חינוך ˘ . מנ‰לים ו‡נ ˙˘ ונים מ‰ר ˙ ‚ו על י„י ‡יסוף נ ˘ ונים ‰ו ˙ למי„ים. ‰נ ˙‰ "ח עבור ˙˙ ל ˙ ו ˘ ע„ נ‚י ˙ ‡לו, ‚. ל ר, ˜ פו בס ˙˙˘‰ ˙ ‰מחוזו ˙ ל‰ם. מרבי ˘ ˙ במחוזו ˙ ור ˘˜˙‰ לינ‡י ˜ ר ל ˜ ‡לוני ‰ס ˘ ˙ˆ ם ‰פ ˘ ו ‚ויסו ל ˜ סי ˜ מניו-מ 1- ר ל‰עריך כי ל ˘ בלו, ‡פ ˜˙ נ ˘ ˙ ‡ו ˆ ו ˙‰ מך על ˙ (. ב‰ס 65%) ‰ ר ‰י‰ ‚בו ˜ יבים לס ˘ ‰מ ˙ ור ˘˜˙‰ לינ‡י ˜ ו‡חוז 5.4 ע ˆ בממו ˘ י ˙ ור ˘˜˙ לינ‡י ˜ ר. ל ˙ „יבור נמוכ‰ ביו ˙ מובנו ˘ ו י ˜ סי ˜ ‰ספר בניו-מ ˙ למי„ים ב‚יל בי ˙ 89 וך ˙ מ במטופל ‡ח„ עם ˙ י ‰ספר מטפלים לפחו ˙ ‰עוב„ים בב ˙ ור ˘˜˙‰ לינ‡י ˜ מ 86% ,‰ „יבור נמוכ ˙ למי„ים עם מובנו ˙ ‡ים ˆ "ח. ‰ממ ˙˙ ‰ ו עם מומח ˘‚ ר נפ ˙ „יבור נמוכ‰ ביו ˙ למי„ים עם מובנו ˙‰ מ 22% ˜ ר. ר ˙ „יבור נמוכ‰ ביו ˙ מובנו "ח ˙˙ י ˙ ירו ˘ ורך ב ˆ‰ ˙‡ ר ומ‡ירים ˙ „יבור נמוכ‰ ביו ˙ למי„ים עם מובנו ˙ ל ˘ י ˙ מעו ˘ ‰מספר ‰מ ˙‡ פים ˜˘ מ למי„ים ‡ל‰. ˙ יים עבור ˙ ‡יכו

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=