שנתון מספר 37 - isaac 2022

70 ר‡ל ˘ - י ˜ ון ‡ייז ˙ נ ˘ 2022 ˙ נ‰‚ו ˙‰ וח ˙ מני ˙ ובנו ˙ : "ח ˙˙ ˙ עו ˆ ב‡מ ˙ ערבו ˙‰ ב ˙ „מו ˜˙‰ Advances in AAC interven�on: some contribu�ons related to applied behavior analysis Joe Reichle, Robert E. O’Neill & Susan S. Johnston AAC, vol. 37, 3, September 2021, pp. 206-216 לבין ˙ יו ˙ נ‰‚ו ˙‰ ˙ ו ˘ ומכים ב‚י ˙‰ וף פעול‰ בין ˙ י ˘ ו ל ˙ פניי ˙‡ ל „"ר רמינ‚טון וכן ˘ ו„מים ˜ מ‡מר ז‰ מרחיב „יונים ˙ נ‰‚ויו ˙‰ . ‰מ‡מר „ן ב ˙ ור ˘˜˙‰ חום ˙ ב ˙ ערבו ˙‰‰ ˙ י ˘‡ בר ˙ יו ˙ חו ˙ פ ˙‰ ו ˙ טיפול טבעיו ˙ ו ˘ ומכים ב‚י ˙‰ ˙ נוספו ˙ נ‰‚ויו ˙‰ ימור ו ˘ ,‰ ‚וב‰, ‰כלל ˙ ˙ ויעילו ˙ יו ˜ , בזי‰וי חו ˙ ור ˘˜˙ ˙˘ מוך ברכי ˙ ל ˙ ויו ˘ ע ˘ ˙ יו ˙ ומ‰ו ˙ בסיסיו "ח. „"ר ˙˙ רי ˜ ור‰ טוב‰ במח ˆ לב ב ˙˘‰ יכולים ל ˘ רים ˜ ליכים על מח ˘ ‡ים ‡לו מ ˘ ‚וב‰. נו ˙- ל‚ירוי ˙ ורו ˘˜‰ "ח. ˙˙ ל ˘ רים ˜ ל מטפלים וחו ˘ ˙ ליניו ˜‰ ˙ יטו ˘‰ ר ו ˜ ‰מח ˙ יטו ˘ ר ל ˘˜ וב ˙ יו ˙ נ‰‚ו ˙‰ ˙ ו ˘ ל ‚י ˘ רמינ‚טון „ן בערך „ם ˜ ל ˙ ר על מנ ˙ ור‰ טוב‰ יו ˆ ונים ב ˘ ף פעול‰ עם ‚ורמים ˙˘ ורך ל ˆ בי ‰מ‡מר ‰נוכחי מסכימים עמו, ו„נים ב ˙ כו .˙ ‰ ‰טיפולי ˘ ‰‚י ˙‡ ר ו ˜ ‰מח ˙‡ "ח ˙˙ ל ˙ לכו ˘‰ :˙ פ ˙ ו ˘ רי‡‰ מ ˜ ר מילים ב ˆ ‡ו Vocabulary in dialogic reading: implica�ons for AAC Eric J. Sanders & Allison Blakeley AAC, vol. 37, 4, December 2021, pp. 217-228 עירים. ˆ ל יל„ים ˘ ורים ‡ורייניים ˘ פ‰ וכי ˘ ,˙ ור ˘˜˙ ˙ חו ˙ פ ˙‰ וב‰ ל ˘ ח ˙ ‰י‡ פעילו ˙ פ ˙ ו ˘ סיפורים מ ˙‡ רי ˜ ורי ˘ ל כי ˘ ˙ חו ˙ פ ˙‰ ב ˙ ומכו ˙ ˙ רי‡‰ „י‡לו‚י ˜ ל ˘ ˙ ו ˜ טכני ˘ "ח ‰ר‡ו ˙˙ ים ל ˜ ו ˜ רב יל„ים ‰ז ˜ נערכו ב ˘ רים ˜ מח רי‡‰ ˜ ב ˜ ר ‰ו‡ עוס ˘‡ ליל„ כ ˙ ו ˘ נ‚י ˙ ל‰יו ˙ ריכו ˆ˘ ‰מילים ˙ ר ‰ו‡ ‰‚„ר ˜ ע„יין ל‡ נח ˘ „ חום ‡ח ˙ .˙ ור ˘˜˙ ˙ ו בו בע ˘ מ ˙˘‰ ˙ לל‡ נכויו ˘ יל„ים בני חמ ˘ ר מילים ˆ „ ב‡ו ˜ מ ˙‰˘ ר ˜ ל מח ˘ ˙ ‡ו ˆ ו ˙ . ‰מ‡מר מ„ווח על ˙ פ ˙ ו ˘ מ חזרו על ˘ מילים 59 מו ˘ נר ˙ פ ˙ ו ˘ רי‡‰ ‰מ ˜‰ ני ספרי יל„ים. במ‰לך ˘ ר‡ו ˜ פים ˙˙˘ . ‰מ ˙ פ ˙ ו ˘ סיפור מ ˙‡ ר ˜‰ ממילים ‡לו ‰יו ˙ נ‡מרו. רבו ˘ מכלל ‰מילים 64.83%- ו 62.45% ˙ ל כל ‡ח„ מ‰ספרים. מילים ‡לו מ‰וו ˘ ‰‡ רי ˜ מן ב ˆ ע 59 וך ˙ מילים מ 11- ו 13 ני סיפורים ‡לו ˘ ונים ומ‚וונים. עבור ˘ רים ˘˜‰ ליב‰ ב ˙ רי מילו ˜ זו‰ו בעבר במח ˘ מילים ל ˘ ˙ פ ˙ ו ˘ רי‡‰ ‰מ ˜‰ במ‰לך ˙ מעו ˘ מ‰מילים ‰נ 10% ˙ לספר. מילים ‡לו מ‰וו ˙ ירו ˘ ייחסו י ˙‰ נ‡ספו ˘ ‰מילים יים ˙ ור ˘˜˙ רכים ˆ ר מילים עבור יל„ים עם ˆ ‡ו ˙ ל בחיר ˘ ר ˘˜‰ ‡ים ב ˆ ל ‰ממ ˘ ˙ לכו ˘‰ ‰ספרים. ‰מ‡מר „ן ב .˙ פ ˙ ו ˘ סיפורים מ ˙‡ רי ˜ ˙ בע ˘ מ ˙˘‰ בו יוכלו ל ˘ מורכבים "ח ˙˙ ˙ עו ˆ ב‡מ ˙ ערבו ˙‰ י„ום ˜ פח‰ ל ˘ מ ˙„˜ ממו ˙ וכני ˙ : פח‰ במרכז ˘ ום ‰מ ˜ מי Centering the family in their system: a framework to promote family-centered AAC services Kelly L. Coburn , Sojung Jung ,Ciara L. Ousley ,Dawn J. Sowers , Meghan Wendelken & Krista M. Wilkinson AAC, vol. 37, 4, December 2021, pp. 229-240 ים ˆ ממלי ˘ יים ‰מורכבים. ‡ף ˙ ור ˘˜˙‰ רכים ˆ‰ ר עבור ‰‡„ם עם ˙ יים ביו ˙ מעו ˘ ‰מ ˙ ור ˘˜˙‰ פי ˙ ו ˘ ‰ן ˙ פחו ˘ מ רכי‰ ˆ ˙‡ ˙ ו‡מ ˙ ו ˙ לח ˆ טיפול מו ˙ וכני ˙ , "ח ˙˙ ˙ עו ˆ ב‡מ ˙ טיפולי ˙ ערבו ˙‰ מיכ‰ ב ˙ פח‰ ל ˘ מ ˙ „ו ˜ ממו ˙ ו ˘ על ‚י ˙ י ˙ פח ˘ ‰ ‰מ ˜ מי„ע ל‚בי ‰„ינמי ˙ סייע ל‡סוף ביעילו ˙˘ ˙ יע מס‚ר ˆ ‚‰. ‰מ‡מר מ ˘‰ ל‰ ל ˜ ‰ פח‰ ‡יננ ˘ ל כל מ ˘ ˙ בו ל‡ורך זמן. מטר ˘ ימו ˘‰ ˙‡ "ח ו ˙˙‰ ˙ ‰טמע ˙‡ פר ˘ פח‰, במטר‰ ל ˘ ן למ ˙ ‰ני ˙ ירו ˘‰ מ ˜ כחל ˙ ‰ייחו„י .˙ ומיטבי ˙ "ח מרבי ˙˙ ˙ י‚ ‰טמע ˘‰ ל ˙ פח‰ ובו זמני ˘ למ ˙ פחו ˘ ‰ במו„ל ז‰ ‰י‡ ל‰פריע כמ ˘ ימו ˘‰

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=