שנתון מספר 37 - isaac 2022

71 ר‡ל ˘ - י ˜ ון ‡ייז ˙ נ ˘ 2022 ,˙ פחו ˘ י‡ורטיים בנו‚ע למ ˙ ל מו„לים ˘ ‰ י ˆ "ח על י„י ‡ינט‚ר ˙˙‰ י ˙ ירו ˘ ˙ ר ˘ ל‰ע ˙ יע ומ„‚ים מס‚ר ˆ ‰מ‡מר מ י‡ורטיים ˙ ל מו„לים ˘ ‰ יר ˜ חיל בס ˙ . ‰מ‡מר מ self-create genogram ‡ ר ˜ ‰ליך ‰נ ˙ פח‰ ועל י„י ˘ על י„י מבנ‰ ‰מ ˙ יר ˆ ל י ˘ ‰ליך ˙‰ . "ח ˙˙ ˙ מיכ‰ ב‰טמע ˙ ל ˙ מס‚ר ˜ ל‰„ריך ולספ ˙ על מנ ˙ יו ˙ פח ˘ מ ˙ ל מערכו ˘ ולו‚יים ו ˜‡ ˘ מ ˙˘ עלי‰ מ„ווח ‰‡„ם ‰מ ˘ ‰˜ פח‰ ו‰„ינמי ˘ טיב‰ רחב‰ על ‡פיוני ‰מ ˜ פרספ ˙‚˘‰ עי ל ˆ ע כ‡מ ˆ ‚נו‚רמ‰ מו ‰‡ˆ ו ˙ פח‰. כ ˘ למ ˙ י ˘ ‡י ˙ ‡מו ˙ מו ˙ יע חלופו ˆ‰ מי„ע ול ˜ וע לספ ˆ˜ י ‰מ ˘ ר ל‡נ ˘ "ח. כל ‰מי„ע ‰ז‰ מ‡פ ˙˙ ב בו ‰ם ˘ ‰‡ופן ˙‡ ר ˙ ו‡ם ביו ˙‰ "ח ב‡ופן ˙˙‰ ˙ ערבו ˙‰ י„ע ל‚בי ˙ מבוססו ˙ פח‰ יכול‰ ל‰חליט ‰חלטו ˘ מכך, ‰מ ‰זו ˙ במס‚ר ˘ ימו ˘ ‚ י ˆ ‰ ‰מ‡מר מ ˜ ליני ˜ זו ב ˙ במס‚ר ˘ מ ˙˘‰ ר ל ˘ „ ‡פ ˆ פועלים ב„רך כלל. במטר‰ ל‰„‚ים כי יכון. ˙ ספר יסו„י ו ˙ י זמן: ‚ן, בי ˜ ‰ פר ˘ לו ˘ יים מורכבים ב ˙ ור ˘˜˙ רכים ˆ טי – יל„ עם ‡וטיזם ו ˙ ר‰ ‰יפו ˜ עבור מ ני‰ם – ˘ ביל ב ˜ במ ˘ ימו ˘ לט ו ˜ ול מו ˜ ימור ˘ , מסרים מוכנים ˜ בנ ˙ יר ˆ ‰ליך י ˙ ‰חולים ליל„ים בבוסטון ˙ ח‰ בבי ˙ פו ˘ ‰˘ ‚י The BCH message banking process, voice banking, and double-dipping John Costello & Mar�ne Smith AAC, vol. 37, 4, December 2021, pp. 241-250 ˙ ים עם מחלו ˘ עבור ‡נ ˙ מיו ˆ וע ˙ ור ˘˜˙ מר ˘ נוע„ו ל ˘ ˙ ‰טיפוליו ˙ ערבויו ˙‰ ב ˙ י ˙ מעו ˘ מ ˙ „מו ˜˙‰ ‰ חל ˙ ‰ טיפולי ˘ ל ‰חול‰, ‚י ˘ ולו ˜ ב ˘‡ לט מר ˜ מסרים מו ˜ בנ ˙ יר ˆ ים ‡לו ‰ו‡ י ˘ . ‡ח„ מחי„ו ˙ ניווניו ˙ נוירולו‚יו בו ˘ ‰מסרים ו‰‡ופן ˜ ל בנ ˘ ‰ ‰ליך ‰‰כנ ˙ ˙‡ „ ע ˙ ‰חולים ליל„ים בבוסטון. מ‡מר ז‰ מ ˙ ונ‰ בבי ˘‡ ח‰ בר ˙ פו ˘ ל ‰‡„ם ˘ ול ˜‰ ˙ לט ˜‰ וב ˘‡ לטים מר ˜ ביל במסרים ‰מו ˜ במ ˘ ימו ˘ ל ˘ ˙ רו ˘ ‰חולים, כולל ‰‡פ ˙ וע„ בבי ˙ ‰ו‡ מ ‰ליך ˙‰ ליב‰ ‰עומ„ים בבסיס ˙ רונו ˜ ‰ ע ˘ י ˘ ‰ליך ז‰ ‰ולי„ו ˙ ניסיון ב ˙ נו ˘ ר ˘ ר מע ˙ י. יו ˘ ול סינטטי ‡י ˜ ˙ יר ˆ לי ‰„רכ‰ ‰מ‰וו‰ כלי ˙ וכני ˙ ב‡ופן מובנ‰ כ ALS ולחולים ב- ˙ פחו ˘ ‚ים למ ˆ ‡לו מו ˙ רונו ˜ ‰חולים בבוסטון. ע ˙ בבי ‰חולים ˙ ‰ליך בבי ˙ ו ב ˘ מ ˙˘‰˘ ים ˘ בל מ‡נ ˜˙ נ ˘ וב ˘ מ ˙ בו ˜ בע ˙ וכני ˙ ינויים ל ˘ וו‰. ‰וכנסו ˜˙ ן ˙ מ‰ ומ ˆ ל‰ע ר למסרים ˘ מ‡פ ˘ עם ‚ורם ˙ פו ˙ ו ˘ ל ˙ יו ‰ו„ו ˘ מ‰ עכ ˆ ע ˙‰ ‰ליך ˙‰ ל ˘ ‰ לח ˆ‰‰ . נים ˘‰ ך ˘ בבוסטון במ ˜ בנ ˙ יר ˆ ל י ˘ ‰ליך ˙‰ .˘‡ לטים מר ˜ למ‰ למסרים ‰מו ˘‰ ‰ י ‰מ‰וו ˘ טי ‡י ˙ ול סינ ˜ כבסיס ל ˘ מ ˘ לטים ל ˜ ‰מו ‰„רכ‰ ˙ וכני ˙ ‚ ב ˆ מו ˙ רונו ˜ בערכים ובע ˙ ומכ ˙ כול‰ כ ˙ וכני ˙‰ ל ˘ , ‡ך ‰ערך ˙ מבחינ‰ טכני ˙ וט יחסי ˘ ‰מסרים פ רב‰. ˙ יבו ˘ זו, ו‰ו‡ בעל ח "ח ˙˙ ˙ עו ˆ פ‰ ב‡מ ˘ „ ון כ‡סטרט‚י‰ ללימו ˜ י ˙ ן רמזים ל ˙ מ Promp�ng for repair as a language teaching strategy for augmenta�ve and alterna�ve communica�on Bri�ney Cooper, Gloria & Michael T. Clarke AAC, vol. 37, 4, December 2021, pp. 251-260 ˙‡ יח‰ ו ˘ ˙ ון בע ˜ י ˙ יימים על ˜ רים ˜ ר מח ˜ פ‰. מ‡מר ז‰ סו ˘‰ ˙˘ ‰ליך רכי ˙ י ב ˙ י„ מ‰ו ˜ פ ˙ ˘ יח‰ י ˘ ˙ ון בע ˜ י ˙ ל רים ‡לו ˜ ל מח ˘ ˙ ‰רלוונטיו ˙‡ ניי‰, ו ˘ ‰ פ ˘ ˙˘ ונ‰ ‡ו ברכי ˘‡ פ‰ ר ˘ פ‰, בין ‡ם מ„ובר ב ˘ ˙˘ ר לרכי ˘˜‰ „ˆ ל יל„ים ‰לומ„ים כי ˆ‡ ‰ פ ˘‰ חום ˙ ב ˙ טיפולי ˙ ערבו ˙‰ יח‰ במ‰לך ˘ ˙ ון בע ˜ י ˙ לב רמזים ל ˘ ום ל ˜ מ ˘ "ח. י ˙˙ ל מי ˆ ון ע ˜ י ˙ ˙ מעו„„ו ˙ י ˙ פ ˘ ן ניסוח מסרים מורכבים ˙ מטר ˘ ˙ טיפוליו ˙ ערבויו ˙‰˘ "ח. ‡נו טוענים ˙˙ ב ˘ מ ˙˘‰ ל "ח. ‰מ‡מר „ן ˙˙ ב ˘ ימו ˘ ב ˙ יפור ‰‡וטומטיו ˘ וך ˙ , יח ˘‰ ˙ י„ום מיומנויו ˜ ו ˙ יו ˙ פ ˘ ˙ וח יכולו ˙ מפי ˜ יח‰ כחל ˘ ב ר נוספים. ˜ ובכיווני מח ˙ ליניו ˜‰ ˙ לכו ˘‰ ב

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=