שנתון מספר 37 - isaac 2022

72 ר‡ל ˘ - י ˜ ון ‡ייז ˙ נ ˘ 2022 ı לטיפול נמר ˙ עבור מטופלים ביחי„ו ( MOCS) ˙ י„ני ˙ מופעל ˙ ור ˘˜˙ ˙ וח מערכ ˙ פי Development of a Manually Operated Communica�on System (MOCS) for pa�ents in intensive care units Goldberg, Hochberg, Dawn & J. Ma�hias Walz AAC, vol. 37, 4, December 2021, pp. 261-273 ˙ ו ˘ ל נ‚י ˘ ר ב ˘˜˙ ים ל ˘˜˙ ולם מ ˜ ב ˘ מ ˙˘‰ ‡ים ב‰כר‰ ‡ך ‡ינם מסו‚לים ל ˆ ‰נמ ı לטיפול נמר ˙ חולים ביחי„ו ולי ומ‡ופיין ˜ , לל‡ מסך מ‚ע, ‰כולל פלט ˙ יר מופעל י„ני ˘ ל מכ ˘ וח ˙ ‰ליך פי ˙ ‡ר ˙ "ח. ‰מ‡מר מ ˙˙ נמוכ‰ ל ‡ינם מסו‚לים ל„בר. ˘ פזים חולים ˘ ב‰ן מ‡ו ˘ ı לטיפול נמר ˙ ח עבור יחי„ו ˙ פו (MOCS) יר ˘ . ‰מכ ˙ ו ˘ ו‚מי ˙ טו ˘ בפ בון עבורם. נר‡‰ ˘ יב‰ ‡יננ‰ ב‡‰ בח ˙ כ ˘ ‰ ע„ינ‰, כך ˜ ים במוטורי ˘˜˙ וכננ‰ עבור חולים ‰מ ˙ ‰ ‰טכנולו‚י ל‰ם ˘ ולם וי ˜ ב ˘ מ ˙˘‰ ‡ינם יכולים ל ˘ ל חולים ˘ ˙ ור ˘˜˙‰ יפור ˘ י‡ל ל ˆ פוטנ ˙ ח‰ ‰י‡ בעל ˙ פו ˘ ˙ ‰מערכ ˘ במסך מ‚ע. ˘ ימו ˘ יב‰ ‡ו ˙ ורך כ ˆ בי„יים ל ˘ ימו ˘ י ב ˘ ו ˜ יים מורכבים ˙ ור ˘˜˙ רכים ˆ ים עם ˘ ל ‡נ ˘ ˙ וח יחסים רומנטיים ויחסי מין: חוויו ˙ וחסמים בפי ˙ מיכו ˙ Facilitators and barriers to developing roman�c and sexual rela�onships: lived experiences of people with complex communica�on needs Darryl Sellwood, Parimala Raghavendra & Ruth Walker AAC, vol. 38, 1, March 2022, pp. 1-14 ל יחסים רומנטיים ˘ ר ˘˜‰ יים מורכבים ב ˙ ור ˘˜˙ רכים ˆ ים עם ˘ ל ‡נ ˘ ˙ ‰חוויו ˙‡ ור ˜ ר ז‰ ‰יו לח ˜ מח ˙ מטרו ע‰ מרו‡יינים ˘˙ .‰ ר ‰ם מעוניינים ביחסים מסו‚ ז ˘‡ לים כ ˜˙ ב‰ם ‰ם נ ˘ ˙ מיכו ˙ ור חסמים ו ˜ ולח ˙ ויחסי מין, לז‰ו ‡לוני ˘ ˙ יר ˆ . לי ˙ מיל„ו ˙ י ˙ ור ˘˜˙ ו ˙ פיזי ˙ ר. כולם עם מו‚בלו ˜ ורך ‰מח ˆ "ח רו‡יינו ל ˙˙ ים ב ˘ מ ˙˘ ‰מ 21 מעל ‚יל ‰בינל‡ומי ˙ ל ‡ר‚ון ‰ברי‡ו ˘ ˙ למין ומ‚„ר וב‰‚„רו ˙ ורו ˘˜‰ ˙ ונו ˘ ˙ ו„ולו‚יו ˙ רים במ ˜ ו ‰חו ˘ מ ˙˘‰ ר ˜ ‰מח ,˙ יבו ˘ פים ובעלי ח ˙ ו ˘ ו‡ מ‡פיינים מ ˆ ו למ ˙ מטר ˘ , ל‰ם ˘ וח ˙ ‰, ו‰ני ˆ ‰יו מובנים למח ˙ . ‰ר‡יונו ICF ובמו„ל ‰- .˙ ים עם מו‚בלו ˘ ל ‡נ ˘ ˙ ים כלפי ‰יכולו ˘ ל ‡נ ˘ ˙ לעמ„ו ˙ ונו‚עו ICF במו„ל ‰- ˙ ו‡רו ˙ ‰מ ˙ פיסו ˙ ען ‡ף ‰ו‡ על ˘ נ ל ˘ בר‚עים ‡ינטימיים ‚. סיוע ˙ ור ˘˜˙ . ל ‡חרים ב ˘ ˙ ריים: ‡. עמ„ו ˜ ‡ים עי ˘ ‰בי‡ לזי‰וי ‡רבע‰ נו ˙ וח ‰ר‡יונו ˙ ני ייחסו ˙‰ לו ב‰ם ˜˙ ר נ ˜ פים במח ˙˙˘ ‰מ ˘ . רוב ‰חסמים ˙ ומו‚בלו ˙ ל מיניו ˘ ר ˘˜‰ מטפלים „. י„ע נוסף וחינוך ב ו ˘ מ ˙˘‰ ר ˜ חום ‰נח ˙ ב ˙ ים עם ‰מו‚בלו ˘ ומכים ב‡נ ˙‰ ים ˘ ם. ‰‡נ ˙ י‰ם ומו‚בלו ˙ ים ל‚בי יכולו ˘ ל ‡נ ˘ ˙ לעמ„ו פים ˙˙˘ למיני‰ם. ‰מ ˙ רי ‰יכרויו ˙‡ בר‚עים ‡ינטימיים וב ˙ ור ˘˜˙ מוך ב ˙ כ„י ל ˙ יו ˙ יר ˆ י ˙ ור ˘˜˙ ˙ ב‡סטרט‚יו ם ב„רכם ˙ יים ‰מיוח„ים ‰מלווים ‡ו ˙ ור ˘˜˙‰ רכים ˆ מוך ב ˙ ר כ„י ל ˜ , טיפול ומח ˙ ינוי במ„יניו ˘ ורך ב ˆ‰ ˙‡ ‰‡ירו וח יחסים ‡ינטימיים. ˙ לפי ולי ˜ ים בעזרים עם פלט ˘ מ ˙˘ ים עם ‡פזי‰ ‰מ ˘ ל ‡נ ˘ ˙ י ˙ ור ˘˜˙‰ ˙ כלפי ‰יכול ˙ עמ„ו A�tudes Toward and Perceived Communica�ve Competence of Individuals with Aphasia Using Speech-Genera�ng Devices Kris L. Brock , Rajinder Koul, Melinda Corwin & Ralf W. Schlosser AAC, vol. 38, 1, March 2022, pp. 15-28 ˙ כלפי ‰יכול ˙ ר על ‰עמ„ו ˜ ‰מח ˙ˆ בו ˜ ˙ ‚וב ˙ ו‚‰ ו ˆ˙‰ ˜˘ ל ממ ˘ ‰ פע ˘‰‰ ˙‡ ‰ לבחון ˙ ר ‰יי ˜ ‰מח ˙ מטר ˙ ל ‰יכול ˘ ‰ ‡ינם מ„ברים וסולם ‰‰ערכ ˘ ים ˘ כלפי ‡נ ˙ ל עמ„ו ˘ ‰ ים עם ‡פזי‰. סולם ‰ערכ ˘ ל ‡נ ˘ ˙ י ˙ ור ˘˜˙‰ כנון ˙ ˙ עו ˆ ‰ ב‡מ ˘ ‡ים נע ˆ ‡מ‰. עיבו„ ‰ממ ˙‰ ב ˙ י ˙ ור ˘˜˙‰ ˙ ‰מ‡זין ו‰יכול ˙„ עמ ˙ ו ל‰ערכ ˘ ימ ˘ ˙ י ˙ ור ˘˜˙‰ ‚רי„ ˙‚ ו ˆ˙ ,‰ מו )ל„ו‚מ ˆ בפני ע ˘ מ ˙˘ נ‰ ל‚בי כל מ ˙˘ כמ ˘ ימ ˘ ‰‚ ו ˆ˙‰ ˜˘ ‚ורמים. ממ 2X3 ל ˘ ‰ˆ ל מטרי ˘ ו‡ר ˙ ים )סטו„נטים ל ˘ ‡נ 113 . ונים ˘‰ ים ˜„ נ‰ בין ‰נב ˙˘ ‰ כמ ˘ ימ ˘ ‰ יב ˘ ו„ ‰מ ˜ ‰מי ˙ˆ בו ˜ נ‰(, ו ˆ לוח ס ˙ לעומ ל ‡„ם עם ‡פזי‰ ˘ פו בסרטון ˆ (‰ פח‰ עם ‡פזי ˘ רוב מ ˜ ב ˙ ‰מטפלו ˙ פחו ˘ ני, מ ˘ ו‡ר ˙ ון, סטו„נטים ל ˘‡ ר

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=