שנתון מספר 37 - isaac 2022

73 ר‡ל ˘ - י ˜ ון ‡ייז ˙ נ ˘ 2022 ‰‰ערכ‰. ˙ ני סולמו ˘ ˙‡ נ‰. ‰מ‚יבים מיל‡ו ˆ בלוח ס ˘ מ ˙˘ בו ‰ו‡ מ ˘ בעזר עם לוח ‚רי„, ובסרטון נוסף ˘ מ ˙˘ ‰מ ˙ יכול ˙ יוני ‰ערכ ˆ רם ל ˙ ‰ נ ˆ בלוח ס ˘ ימו ˘‰ . ‰מ‚יבים ˙ˆ בו ˜ ו‚‰ ובין ˆ˙‰ ˜˘ יים בין ממ ˙ מעו ˘ ‡ו ‰ב„לים מ ˆ נמ ˙ ו ˆ בו ˜‰ יוני ˆ ר ˘‡ יים מ ˙ מעו ˘ ‰יו ‚בו‰ים מ ˙ פחו ˘ יוני ‰מ ˆ .„ ב‚רי ˘ ימו ˘‰ ר ˘‡ ר מ ˙ ‚בו‰ים יו ˙ י ˙ ור ˘˜˙ ל ˘ ˙ י ˙ ור ˘˜˙‰ ˙ ‰יכול ˙‡ ‰מ‡זין ˙ פיס ˙ ˙„ ‡ ‡מין למ„י ˆ נמ ˙ י ˙ ור ˘˜˙‰ ˙ ל ‰יכול ˘ ‰ . סולם ‰‰ערכ ˙ ‰‡חרו ב‡וכלוסיי‰ זו. ˙ י ˙ ור ˘˜˙‰ ˙ ‰יכול ˙ פיס ˙ ˙‡ ים ˆ ל‰ע ˙ רו ˘ נ‰ מ‡פ ˆ ס ˙ ‰„ובר. לוחו מבט על מורים לחינוך מיוח„ ב‡ר‰"ב ˙„ ו ˜ "ח: נ ˙˙ ˙˘ ר‰ ל‚י ˘ ‰‰כ ˙ רמ Current prepara�on status in AAC: perspec�ves of special educa�on teachers in the United States M. Alexandra Da Fonte, Miriam C. Boesch, Emily R. DeLuca, Samantha K. Papp, Anna E. Mohler , Emily E. Holmes , Ka�e A. Clouse, Rachel D. Young & Richard Urbano AAC, vol. 38, 1, March 2022, pp. 29-40 ר‰ ˘ יים מורכבים. ‰כ ˙ ור ˘˜˙ רכים ˆ למי„ים עם ˙ ים ל ˙ ירו ˘ ן ˙ יים במ ˙ מעו ˘ מ ˙ וו ˆ י ˘ מורים לחינוך מיוח„ ‰ם ‡נ ‰ור‡‰ בחינוך מיוח„. ˙„ עו ˙ ˙ בל ˜ ל ˙ ו ˘ י נפר„ מ‰„רי ˙ בל ˜ כחל ˙ ‰ר ˆ "ח מו ˙˙ ˙ עו ˆ בטיפול ב‡מ ˙ פו ˙˙˘‰ ל ונים, ‰וחלט ˘ רים ˜ ‡ו בין מח ˆ נמ ˘ ב בפערים ˘ ח ˙‰ י ‰חינוך ‡יננ‰ ברור‰ „יי‰. ב ˘ ל ‡נ ˘ ‰י„ע ˙ , רמ ˙‡ ז ˙ למרו ל מורים לחינוך ˘ במטר‰ ל‡סוף מי„ע על ‰י„ע ˙ ‰ברי ˙ ו ˆ בכל רחבי ‡ר ı ר ‰ופ ˜ ב ‡נונימי. ‰ס ˘ ר ממוח ˜ יים ס ˜ ל רוב ˘ ‡ים מר‡ים ˆ ר. ‰ממ ˜ ‰‚יבו לס ˙ מ„ינו 46- מורים לחינוך מיוח„ מ 1198 . מם ˆ ו בע ˙ ‰ם מ‚„ירים ‡ו ˘ מיוח„ כפי ‰ור‡‰, ולפיכך ‰ם מ„ווחים ˙„ עו ˙ ˙ בל ˜ לימו„י‰ם ל ˙ "ח בע ˙˙ ל ˙ ר‰ פורמלי ˘ יבלו ‰כ ˜ ‡ ‰מורים לחינוך מיוח„ ל פיעים נוספים, מורים לחינוך מיוח„ ˘ ‚ורמים מ ˘ י ˘ „ בעו ˘ ‡ים מר‡ים ‚ם ˆ נמוכ‰. ‰ממ ˙ י„ע ומיומנו ˙ על רמ חום ז‰. ˙ לבעלי עניין ב ˙ ו ˆ וב‰מל ˙ לכו ˘‰ י„ע נמוכ‰ ל‡ורך זמן. ‰מ‡מר „ן ב ˙ ‡רים ברמ ˘ נ ב‡ר‰"ב ˙ ור ˘˜˙ לינ‡י ˜ ל ˆ‡ "ח ˙˙ ˙ עו ˆ ‡ופני ‰טיפול ב‡מ Speech-language pathologists’ prac�ces in augmenta�ve and alterna�ve communica�on during early interven�on Emily Lorang, Nell Maltman, Courtney Venker, Alyson Eith & Audra Sterling AAC, vol. 38, 1, March 2022, pp. 41-52 : ‡. ב‡יז‰ ˜„ ר ב ˜ מכל רחבי ‡ר‰"ב. ‰ס ˙ ור ˘˜˙ לינ‡י ˜ 376 „ווחו על י„י ˘ "ח כפי ˙˙ ‡ופני ‰טיפול ב ˙‡ ר ז‰ בחן ˜ ס ומי ˘ ולי ‡ו יי ˜ ירי פלט ˘ , סמלים, מכ ˙ מונו ˙ , ילומים ˆ , סימנים ˙ פ ˘) ˙ ור ˘˜˙‰ ˙ לינ‡י ˜ ˙˘ מ ˙˘ "ח מ ˙˙ עי ˆ ‡מ על ı ל ‰יל„ על ‰‰חלט‰ ל‰מלי ˘ ‰„יבור ˙ ל רמ ˘ ‰ פע ˘‰‰ ל‚בי ˙ ור ˘˜˙‰ ˙ לינ‡י ˜ ˙„ "ח ב‡ייפ„(. ב. עמ ˙˙ פסים ˙ ב‚יל ‰רך. „. ‚ורמים ‰נ ˙ טיפולי ˙ ערבו ˙‰ ˙ "ח במס‚ר ˙˙‰ ˙ כנון מערכ ˙ פיעים על ˘ "ח. ‚. ‚ורמים ‰מ ˙˙ ˙ ‡ינם מ„ברים לעומ ˘ "ח ליל„ים ˙˙ ו על ˆ ימלי ˘ ר סיכוי ˙ יו ˘ י ˘ „יווחו ˙ ור ˘˜˙‰ לינ‡י ˜ . "ח ˙˙ ˙ כחסמים ב‰טעמ ילומים ˆ ‰סימנים וב ˙ פ ˘ ב ˘ ימו ˘‰˘ ‰‡ ע, נר ˆ ל‰ם. בממו ˘ ‰ פ ˘‰ ˙ חו ˙ פ ˙‰ ˙ ר מבחינ ˙ „מים יו ˜˙ עבור יל„ים מ ר, ˜ ‚ו בס ˆ ‰ו ˘ ˙ רויו ˘ וך ‰‡פ ˙ ר. מ ˙ ולי לסו‚י‰ם נ„יר‰ יו ˜ ירים עם פלט ˘ ‰ על מכ ˆ ר, ו‡ילו ‰‰מל ˙ ביו ı ‰ו‡ ‰נפו ום ˜ "ח. במ ˙˙ ב ˘ ימו ˘ ול ˜˘ ר על ‰חלט‰ ל ˙ פיעים ביו ˘ טורים ‰מ ˜ ל ‰יל„ים „ור‚ו כפ ˘ ‰ ‰‰בע‰ ו‰‰בנ ˙ יכולו י‡ום ˙‰ ˙‡ ו ˙ ירו ˘‰ ˙‡ יינו ˆ ˙ ור ˘˜˙‰ לינ‡י ˜ . , ‡חר כך ‰‡בחנ‰ ו‰‚יל ˙ ו‚ניטיביו ˜‰ ˙ ני „ור‚ו ‰יכולו ˘‰ ˙ וכניו ˙ "ח ב ˙˙ ב ˘ ימו ˘‰ י„י וב‡ופני ˙ ר ע ˜ "ח. ‰מ‡מר „ן במח ˙˙ ˙ י ב‰טמע ˙ מעו ˘ ונים כחסם מ ˘ ים ˜ בין ספ .˙ „מ ˜ מו ˙ טיפולי ˙ ערבו ˙‰

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=