שנתון מספר 37 - isaac 2022

74 ר‡ל ˘ - י ˜ ון ‡ייז ˙ נ ˘ 2022 עם יל„ים ˙ ור ˘˜˙‰ י„ום ˜ ‰סימנים ל ˙ פ ˘ ח ב ˙ מפ ˙ ר מילו ˆ וח ‡ו ˙ פי ‰ספר ‰יסו„י ב‡ירלנ„. ˙ ל‰ם בבי ˘ ‰ ונ ˘‡ ילוב ‰ר ˘‰ ˙ נ ˘ „‡ון ב ˙ סמונ ˙ עם The development of a core key word signing vocabulary (Lámh) to facilitate communica�on with children with down syndrome in the first year of mainstream primary school in Ireland Pauline Frizelle & Caoimhe Lyons AAC, vol. 38, 1, March 2022, pp. 53-66 "ח לל‡ עזרים – ˙˙ ˙ במערכ ˙ רובו ˜ ים ˙ ים לעי ˘ מ ˙˘ י ספר יסו„יים מ ˙ ולבים בב ˘ „‡ון ‰מ ˙ סמונ ˙ יל„ים עם ˙ ל‰יו ˙ ור ˘˜˙‰ פי ˙ ו ˘ ילוב חייבים ˘‰ ˙ יעיל בסימנים ‡לו בסביב ˘ ימו ˘ ‡„ ‰סימנים. כ„י לוו ˙ פ ˘ ח ב ˙ מפ ˙ במילו ח ˙ מפ ˙ מילו ˙ ימ ˘ ח ר ˙ ‰ לפ ˙ ר ‰יי ˜ ‰מח ˙ ‰סימנים. מטר ˙ פ ˘ ר ב ˘˜‰ ‡ם ל ˙ י ומו ˙ מעו ˘ ר מילים מ ˆ בעלי ‡ו ילוב ˘‰ ˙ נ ˘ ל‰ם ב ˘ ˙ ור ˘˜˙‰ פי ˙ ו ˘ „‡ון ו ˙ סמונ ˙ יעיל‰ בין יל„ים עם ˙ ור ˘˜˙ ‰סימנים כ„י ל‰ניע ˙ פ ˘ ב חינוך ˙ „‡ון, חברים בני ‚ילם, מורים וסייעו ˙ סמונ ˙ – יל„ים עם ˙ ו ˆ בו ˜ רו ‡רבע ˜ ‰ספר ‰יסו„י. נח ˙ ונ‰ בבי ˘‡ ‰ר ˙ , ר‡יונו ˙ פיו ˆ˙ ˙ עו ˆ ‰לימו„ים ב‡מ ˙ נ ˘ ר במ‰לך ˜ ‰סימנים לעורכי ‰מח ˙‡ ‰˜ סיפ ˙ ור ˘˜˙‰ ˙ לינ‡י ˜ .„ מיוח זו‰‰, ‰וכנסו ˘ ף ˙ ו ˘ ועל מכנ‰ מ ˙ „ירו ˙ מך על ˙ . ב‰ס ˙ ונו ˘‰ יו ˙ ‰ספר על סביבו ˙ ‰ וסיורים ברחבי בי ˆ מובנים למח ר מילים ˆ ‡ו ˙ ל בחיר ˘ ‰ליך ‰מורכב ˙ ב ˙ ו ˘„ ח ˙ ו„ו ˜ ר ‰נוכחי מ‡יר נ ˜ ח. ‰מח ˙ ‰מפ ˙ מילו ˙ ימ ˘ מילים לר 140 יונליים ˆ˜ לסימנים פונ ˙ ו ˘ ל נ‚י ˘ ˙ יבו ˘ ‰ח ˙‡ ˘ ‰ספר, ומ„‚י ˙ ח בבי ˙ מפ ˙ ים במילו ˘ מ ˙˘ עבור יל„ים ‰מ חינוך. ˙ ילוב במס‚רו ˘ ל ˘ ‰ לח ˆ‰ ל ˙ ‡ינט‚רטיבי ˙ י‡ורטי ˙ ˙ מס‚ר ˙‡ ר ˜ "ח: ל ˙˙ סמלים בעזרי ˙ מערכ ˙ ‰חלפ Code-switching using aided AAC: toward an integrated theore�cal framework Marika R. King & Gloria Soto AAC, vol. 38, 1, March 2022, pp. 67-76 . ‰ם ˙ ונו ˘ ˙ פו ˘ ובין „וברים ב ˙ וניו ˘ ל ˙ "ח עוברים בין סביבו ˙˙ ים ב ˘ מ ˙˘ ומ ˙ פ‰ ‡ח ˘ ר מ ˙ ים ‰„וברים יו ˘ ‡נ ר ˘˜‰ וכן, ל ˙ ‡ם ל ˙‰ פ‰ ‡ו בין ניב לניב ב ˘ פ‰ ל ˘ , בין ˙ ל‡חר ˙ סמלים ‡ח ˙ ריכים, לפיכך, לעבור בין מערכ ˆ חי ˙ יעיל‰. ב‡חרונ‰ נענים מפ ˙ ור ˘˜˙ יום ˜ ל ˙ ‰כרחי ˙ ל‰יו ˙ ‰סמלים ‰ופכ ˙ מערכ ˙ . ‰חלפ ˙ ור ˘˜˙‰ פי ˙ ו ˘ ול "ח. ˙˙ ו ˙ וניו ˘ ר ל‚בי רב-ל ˜ י במח ˙ מעו ˘ יים חסר מ ˜ .˙ וניו ˘ "ח רב-ל ˙˙ ˙ רים מערכו ˆ ורך ז‰ ומיי ˆ "ח ל ˙˙‰ רי ˆ מו ים ˘ מ ˙˘ "ח. ‡נחנו מ ˙˙ סמלים בעזרי ˙ מערכ ˙ ור ל‰חלפ ˘˜‰ ר ˜ ובמח ˙ ליניו ˜ ˙ לכו ˘‰ במ‡מר ז‰ ‡נו „נים ב ˙ מערכ ˙ ב‰חלפ ˘ מ ˙˘ מ ˙ ל חוויי ˘ ˙ ‰, סו‚יו ˜ ‰, פסיכו-לינ‚וויסטי ˜ יו-לינ‚וויסטי ˆ ‡ סו ˘ בנו ˙ רי ˜ ‰מח ˙ בספרו י‚ים ˆ "ח. ‡נו מ ˙˙ סמלים בעזרי ˙ מערכ ˙ ל‚בי ‰חלפ ˙ ונים - „יבור ‡ו סימנים, כבסיס ל‰חלטו ˘ ים ˆ סמלים בערו ר ˜ ונים ו„נים בכיווני מח ˘ "ח ˙˙ י ˆ סמלים בערו ˙ מערכ ˙ ל ‰חלפ ˘ ונים ˘‰ ‰ביטויים ˙‡ ˙ ו ˘ ‰ממחי ˙ „ו‚מ‡ו חום. ˙ י„יים ב ˙ ע למן ˜ ל „"ר „ייוי„ ביו ˘ "ח: לזכרו ˙˙‰ יעורים בעולם ˘ Lessons for the AAC field: a tribute to Dr. David Beukelman Aimee Dietz, Miechelle McKelvey, Pat Mirenda, Janice C. Light, Sarah Blackstone, Susan Fager , Julia Fischer, Kathryn Garre�, Lewis Golinker, Amber Thiessen, Kristy Weissling, Michael B. Williams & Kathryn Yorkston AAC, vol. 38, 2, June 2022, pp. 77-81 ‰לך לעולמו. כי„וע ˘ , למן ˜ בחבור‰, „"ר „יוי„ "„ייב" ביו ˘ ים ˜ "ח מ‡ח„ מ‰ענ ˙˙‰ נפר„ עולם 2022 בפברו‡ר 5- ב "ח ˙˙˘ ל‡ זכו לו. לפני ˘ ול ל‡לו ˜ ן ˙ לו למ ˘ ‰ רייר ˜‰ ˙‡ ˘ „י ˜‰ ‡ "ח, ו‰ו ˙˙‰ חום ˙ ור‡ינו, „ייב ‰י‰ ממייס„י ˜ ל ל ˘ מו לב ‡לי‰ם, ‡ל‡ ‡ם עמ„ו ב„רכו ˘ ‡ ופים, ל ˜˘ ל‡ יכלו ל„בר ‰יו ˘ ים ˘ ליני, ‡נ ˜ רי ו ˜ „‰ מח ˘ ˙ ‰פכ‰ ל‰יו ור‰, ˙‰ ˙ˆ ר, ב‰פ ˜ "ח, במח ˙˙ ל ˘ ליניים ˜‰ ינוי ב‰יבטים ˘ ‰ליכי ˙ ı נ‰ ‰ו‡ ‰‡י ˘ 40- ך למעל‰ מ ˘ ‰ו. במ ˘ מי יעורים ˘ ל „ייב - לסייע ל‡חרים. ‰מ‡מר מכיל ˘ חייו ˙ ימ ˘ מ ˙‡ „ מ‡מר ז‰ ‰י‡ לכב ˙ . מטר ˙ וח מ„יניו ˙ ב‰ור‡‰ ובפי ל ˘ יר ˆ˜˙ , ו‡חריו ˜ מי„ לחלו ˙‰ „ייב ˘ יטוטים ‰רבים ˆ‰ יטוט ‡ח„ מבין ˆ חיל ב ˙ רבי ערך, כל ‡ח„ ו‡ח„ מ‰ם מ יוו‰ ל‰עביר ל‡חרים. ˜ „ייב ˘ יעור ˘‰

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=