שנתון מספר 37 - isaac 2022

75 ר‡ל ˘ - י ˜ ון ‡ייז ˙ נ ˘ 2022 סמלים ‚רפיים ˙ בחיר ˙ זיכרון עבו„‰ ל‡ מילולי על מיומנו ˙ פע ˘‰ The effect of non-verbal working memory on graphic symbol selec�on Sangeun Shin & HyunJu Park AAC, vol. 38, 2, June 2022, pp. 82-90 ‰יחס בין זיכרון עבו„‰ ל‡ מילולי ˙‡ פט, כ„י לבחון ˘ מ ˙ בניי ˙ סמלי מטר‰ במטל ˙ ‚וב‰ לבחיר ˙ ר ז‰ בחן זמן ˜ מח : בעלי זיכרון עבו„‰ ל‡ מילולי ‚בו‰, ובעלי זיכרון עבו„‰ ˙ ו ˆ בו ˜ י ˙˘ פו ˙˙˘‰ ר ˜ סמלים ‚רפיים. במח ˙ בחיר ˙ ומיומנו 32 . יפ‰ לסמלים ‚רפיים ˘ ‰ח ˙ זיכרון עבו„‰ ל‡ מילולי ורמ ˙ ר ‰‰„„י בין מיומנויו ˘˜‰ ל‡ מילולי נמוך. נבחן ‚ם ל‰ם ˘ יונים ˆ‰ ל זיכרון עבו„‰ ל‡ מילולי, ולפי ˘ ר ז‰. ‰ם נבחנו במבחנים ˜ פו במח ˙˙˘‰ ˙ עירים לל‡ נכו ˆ מבו‚רים וח סטטיסטי ˙ ומט‰. בני 25 יוני‰ם ‰יו ב‡חוזון ˆ˘ פים ˙˙˘ מ 7- ומעל‰, ו 75 יוני‰ם ‰יו ב‡חוזון ˆ˘ פים ˙˙˘ מ 7 נבחרו ‰סמלים. ˙ בחיר ˙ פיע על מיומנו ˘ פט נר‡‰ כי זיכרון עבו„‰ ל‡ מילולי מ ˘ מ ˙ ור ‰סמלים לבניי ˙ ‡י ˙ ל מ‰ירו ˘ ‰ עם זיכרון ˆ בו ˜ ים ב ˜„ ר מ‰נב ˙ ‰ סמלים מ‰ר יו ˘ לו ˘ ‰ ים עם זיכרון ‰עבו„‰ ‰ל‡ מילולי ‰‚בו‰ חיבר ˜„ ‰נב ˙ˆ בו ˜ יפ‰ לסמלים. ‰מ‡מר „ן ˘ ‰ח ˙ י בין זיכרון עבו„‰ ל‡ מילולי ורמ ˙ מעו ˘ ר מ ˘˜ ‡ˆ ‰עבו„‰ ‰ל‡ מילולי ‰נמוך. ל‡ נמ ר. ˜ ‡י ‰מח ˆ ל ממ ˘ ˙ ליניו ˜‰ ˙ לכו ˘‰ ב יימים ˜‰ יפור נו‰לי ‰טיפול ˘ ל ˙ לכו ˘‰ : "ח ˙˙ ים ב ˘ מ ˙˘ ‰מ ˙ ר‡יי‰ מרכזי ˙ ו ˜ טיפול ביל„ים עם ל Working with children with cor�cal visual impairment who use augmenta�ve and alterna�ve communica�on: implica�ons for improving current prac�ce Fei Luo, Sarah W. Blackstone, Jesse Canchola & Chris�ne Roman-Lantzy AAC, vol. 38, 2, June 2022, pp. 91-105 ( ב‡ר‰"ב מ„ווחים ˜ , מורים, מרפ‡ים בעיסו ˙ ור ˘˜˙ לינ‡י ˜) ונים ˘ חומים ˙ וע מ ˆ˜ י מ ˘ „ ‡נ ˆ ‡ר כי ˙ ר ז‰ נוע„ ל ˜ מח "ח. ˙˙ ים ב ˘ מ ˙˘ ‰מ (CVI) ˙ ר‡יי‰ מרכזי ˙ ו ˜ ר ‰ם מטפלים ביל„ים עם ל ˘‡ ם כ ˙ מו„„ים ‡י ˙ ‰ם מ ˘ ‚רים ˙‡‰ על ˙ ‡מ ˙‰ ים ‰חינוכיים ו‰טיפוליים, ל ˙ ירו ˘‰ יפור ˘ ל ˙ חסמים וס„רי ע„יפויו ˙ לז‰ו ˙ רים על מנ ˜ ‰ ס ˘ לו ˘ נערכו ˙ ‡ו ˆ ו ˙‰ .˙ ‰‡וניברסיט‡יו ˙ ‰יל‰ ובמס‚רו ˜ י ‰ספר, ב ˙ וע בב ˆ˜ י ‰מ ˘ ל ‡נ ˘ ‰מבט ˙„ ו ˜ יימים מנ ˜‰ ים ˙ ירו ˘‰ ˙ ר‡יי‰ מרכזי ˙ ו ˜ ליל„ים עם ל ˘ ‰מענ‰ ‰נ„ר ˙‡ נים ˙ מי„ נו ˙ ‡ ים ליל„ים ‡לו ל ˙ ירו ˘‰ ן ˙ ל מ ˘ ‰מו„לים ˘ ˙ מר‡ו וע ˆ˜ י מ ˘ ים ליל„ים ‡לו. ‡נ ˙ ירו ˘ ˜ י„ם לספ ˜ פ ˙ מ ˘ וע ˆ˜ י ‰מ ˘ ‡ימים ל‡נ ˙ "ח ו‡ף ל‡ מ ˙˙ ים ב ˘ מ ˙˘ ‰מ על י„י ˙ ‰חלטו ˙ בל ˜ ם ˘ מיכ‰ וסיוע ל ˙ ‡ ו ˆ יים. ‰כרחי למ ˙ מעו ˘ ר מ ˙ לים בחסמים עו„ יו ˜˙ נ ˙ יו ˙ ‰יל ˜ ˙ במס‚רו מטפל ˙ וו ˆ ור ˆ ורך לי ˆ ˘ "ח. י ˙˙ ים ב ˘ מ ˙˘ ‰מ ˙ ר‡יי‰ מרכזי ˙ ו ˜ ליל„ים עם ל ˙ ‡מ ˙ ‰מו ˙ ערבו ˙‰‰ ˙˘ „יון ל‚בי ‚י טווח ˙ פע‰ ‡רוכ ˘‰ י‰יו בעלי ˘ , וף פעול‰ ו‰יזון ‰„„י ˙ י ˘ ל ˘ במו„לים ˘ מ ˙˘‰ ונים ול ˘ חומים ˙ ‰כולל מטפלים מ ומכים במ‰לך כז‰. ˙‰ ועיים ˆ˜ יימים ‡ר‚ונים מ ˜ . "ח ˙˙ י ˙ ירו ˘ ווים מנחים ל ˜ ˙ יר ˆ על י

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=