שנתון מספר 37 - isaac 2022

מורים ˙ ר עמ„ו ˜ ‰: ח ˜ י ספר ב„רום ‡פרי ˙ למי„ים בב ˙ מיכ‰ ב ˙ ‰סימנים ל ˙ פ ˘ ח ב ˙ מפ ˙ במילו ˘ ימו ˘ Using key-word signing to support learners in South African schools: a study of teachers’ percep�ons Anel McDowell & Juan Bornman AAC, vol. 38, 2, June 2022, pp. 106-122 ‰חינוך. כיום ˙ י במערכ ˙ מעו ˘ י„ מ ˜ פ ˙ ˙ "ח לל‡ עזרים, ו‰ן בעלו ˙˙ ˙ ‰סימנים ‰ן ‡סטרט‚יי ˙ פ ˘ ח ב ˙ מפ ˙ מילו ‰כנס‰ נמוכ‰ ˙ עם רמ ˙ , במיוח„ במ„ינו ˙ ספרי ˙ "ח לל‡ עזרים בסביב‰ ‰בי ˙˙ ב ˘ ימו ˘‰ ר על ˜ יים מעט מח ˜ ‡ים ל‚בי ˜ ל מורים „רום ‡פרי ˘ ˙ פיסו ˙‰ ˙‡ רי ‰ז‰ ולבחון ˜ ר על ‰פער ‰מח ˘‚ ר ‰נוכחי נוע„ ל ˜ . ‰מח ˙ ובינוני ˙ ‡לו ˘ ובים ‰כוללים ˙ ‡לונים כ ˘ ˙ עו ˆ ר נערך ב‡מ ˜ רים חינוכיים. ‰מח ˘˜‰ ב ˙ ח מסומנו ˙ מפ ˙ במילו ˘ ימו ˘‰ יבוריים ˆ י ספר ˙ ב 10 וך ˙ מורים לחינוך מיוח„. מורים ‡לו נ„‚מו מ 101 ‡לונים נענו על י„י ˘‰ .˙ וחו ˙ ופ ˙ ס‚ורו י ˙ ‰. ב ˜ ‰ ‡זורים עירוניים ב‡זור ‚וטנ‚ ב„רום ‡פרי ˘ רכים חינוכיים מיוח„ים בחמי ˆ מ‡יים ‰מיוע„ים ליל„ים עם ˆ וע יים ˙ ור ˘˜˙ רכים ˆ למי„ים עם ˙ ב‰ם ‚ם ˘ י ˘ , ולפיכך סביר ˙ ויו ˜ ל ל ˘ למי„ים עם טווח רחב ˙ ולטים ˜ ‰ספר ‰ללו ‰סימנים ˙ פ ˘ ח ב ˙ מפ ˙ במילו ˘ ימו ˘‰ פיעים על ˘ ‚רים ‰מ ˙‡ נים ו ˙˘ ר זי‰ו מספר מ ˜ פים במח ˙˙˘ מורכבים. ‰מ ורים ˘˜‰ ולים ˜ י ˘ ,˙ י ˙ ‰יל ˜ ˙ ‡חרים, מו„עו ˙ וו ˆ י ˘ , ‰ורים ו‡נ ˙ ספרי ˙ בי ˙ רבו ˙ :‰ ‰חינוך )ל„ו‚מ ˙ במערכ ובל ב‡זור ובעולם כולו ו„ן ב‰ם. ˜ ‚רים ‰ללו ביחס למ ˙‡‰ נים ו ˙˘ ‰מ ˙‡ ח ˙ ורך ב‡ימון(. ‰מ‡מר מנ ˆ‰ למי„ים, ו ˙ ב מיכ‰ ˙ עי ˆ "ח לל‡ עזרים כ‡מ ˙˙ ˙ ל ‡סטרט‚יו ˘ ‰ בל ˜‰ י„ום ‰‰בנ‰ ו ˜ ל ˙ ו ˆ במ‡מר ‰מל .˙ ספרי ˙ בלמי„‰ בסביב‰ ‰בי ˙ יר‰ מורחב ˜ – ס ˙ עם ‰כנס‰ נמוכ‰ ובינוני ˙ "ח במ„ינו ˙˙ ˙˘ ב‚י ˙ טיפוליו ˙ ערבויו ˙‰ A scoping review of Augmenta�ve and Alterna�ve Communica�on (AAC) interven�ons in Low-and Middle-Income Countries (LMICs) Nimisha Mu�ah, Jessica Gormley & Kathryn D. R. Drager AAC, vol. 38, 2, June 2022, pp. 123-134 .˙ עם ‰כנס‰ נמוכ‰ ובינוני ˙ "ח במ„ינו ˙˙ ˙˘ ב‚י ˙ ‰טיפוליו ˙ ערבויו ˙‰‰ ˙‡ ,‰ ע„ים, ע„ כ ˙ רים ‰מ ˜ מעטים ‰מח פי ˙ ו ˘ ˙ ר ˘ ‡ ‰כ ˘ ‡ ז‰ ובנו ˘ יים בנו ˜‰ רי ˜ ‰י„ע ‰מח ˙‡ ‰ לסכם ˙ זו ‰יי ˙ יר‰ מורחב ˜ ל ס ˘ ˙ וני ˘‡ ‰מטר‰ ‰ר רים בסך ‰כול. ˜ מח 18 י„יים. זו‰ו ˙ רים ע ˜ ב מח ˆ ר ולע ˜ פערים וחסר במח ˙ ור ולז‰ו ˜ ‡לו, לח ˙ במ„ינו ˙ ור ˘˜˙ ר ˙ נרחב יו ˘ ימו ˘ "ח, כולל ˙˙ ˙˘ ב‚י ˙ טיפוליו ˙ ערבויו ˙‰ מ ˙ ‰נובעו ˙ רבו ˙ חיוביו ˙ ‡ו ˆ ו ˙ רים מר‡ים ˜ ‡י ‰מח ˆ ממ .˙ ור ˘˜˙ ף ˙ ו ˘ ˙ לויו ˙ ˙ ר ב‡סטרט‚יו ˙ רב יו ˘ ימו ˘ ו ˙ ור ˘˜˙ ר ל‚בי ˙ , י„ע נרחב יו ˙ פו ˙˙˘‰ יפור ב ˘ ,˙ ור ˘˜˙ ב . יח„ עם ז‰, ˙ רי ˜ מח ˙ ליח, מבוסס ˆ‰ ל ˙ יכולו ˙ עם ‰כנס‰ נמוכ‰ ובינוני ˙ "ח במ„ינו ˙˙ ˙ ערבויו ˙‰˘ ‰„ ‰עוב פי ˙ ו ˘ ל ˘ ‰ ר ˘ ע„ים ‡ימון ו‰כ ˙ רים ספורים ‰מ ˜ מח ˜ ר ˘ ‰נ"ל, וי ˙ ‰מ„ינו ˙‡ ‰ ‚ים ב‰רחב ˆ רים ‡לו ‡ינם מיי ˜ מח ר ˙ טוב יו ˙ ירו ˘ ˙˙ ל ˙ ‡לו על מנ ˙ "ח במ„ינו ˙˙ ‡˘ ר בנו ˜ ‰מח ˙ רמ ˙‡ ˙ ורך ל‰רחיב ב„חיפו ˆ ˘ . י ˙ ור ˘˜˙ .˙ עם ‰כנס‰ נמוכ‰ ובינוני ˙ ‚וררים במ„ינו ˙ יים מורכבים ‰מ ˙ ור ˘˜˙ רכים ˆ ים עם ˘ ל‡נ 76 ר‡ל ˘ - י ˜ ון ‡ייז ˙ נ ˘ 2022

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=