שנתון מספר 38 - isaac 2023

35 ר‡ל ˘ - י ˜ ון ‡ייז ˙ נ ˘ 2023 מי„ע ˙˘‚ בסמלים בכלים „י‚יטליים ל‰נ ˘ ימו ˘ ˙ ו‚ניטיבי ˜ ˙ ליל„ים עם מו‚בלו ן ˘ ו ˘ בן ˙ ‡ורי יר ˆ˜˙ ˙ מ‡ופיינים ברמו ˙ ו‚ניטיבי ˜ ˙ יל„ים עם מו‚בלויונל: ˆ ר ˙ ר, ביכול ˙ לי„י ביטוי, בין ‰י ˙ ‰ב‡ו ˙ ונו ˘ „ ו ˜ פ ˙ ˙ יים. על מנ ˙ נ‰‚ו ˙‰ יים ו ˙ ורי חיים חבר ˘ כי ˙˘ רכי ˙‡ פר ˘ ל ˙ ו‚ניטיבי ˜ ˙ לסייע ליל„ים עם מו‚בלו ל ˘ ‰ וף פעול ˙ י ˘ ורך ב ˆ ˘ ורים ‡ל‰ י ˘ ו„ם במי ˜ פ ˙ ˙ פו ˙˙˘‰ ‡ כי ˆ ‰יל„ים במ‰לך ‰טיפולים. נמ ˙ בפעילויו ˙ ו‚ניטיבי ˜ ˙ ל יל„ים עם מו‚בלו ˘ ˙ ומעורבו ˜ ח ˘ חומי ‰חיים )כמו פנ‡י, מ ˙ ב ˙ מעו ˘ מ ˙ בעלו חיי‰ם ˙ ם ועל ‡יכו ˙ פיע‰ על ברי‡ו ˘ ולימו„ים( מ . כ„י לעו„„ יל„ים עם (Novak & Honan, 2019a) ˙‡ וף פעול‰ עלי‰ם ל‰בין ˙ י ˘ ל ˙ ו‚ניטיבי ˜ ˙ מו‚בלו ‰טיפול. ˙ מטרו ˙ יל„ים עם מו‚בלו 15 פו ˙˙˘‰ ר ˜ במח‡וכלוסיי‰: . ˙ ונו ˘ „ ו ˜ פ ˙ ˙ ברמו ˙ ו‚ניטיבי ˜ לב ˘ לבים. ב ˘ ‰ וח ‰כלי כלל כמ ˙ ‰ליך פי ˙ כלים: ו ליל„ים ˘‚ יונ ˘ ˙ ערבו ˙‰ חומי ˙ ון, נבחרו ˘‡ ‰ר רי ˙‡ ני, נבחרו ˘‰ לב ˘ חום. ב ˙ ב ˙ מך על ‰ספרו ˙ ב‰ס (vyond, genially) ‰סרטונים ˙ יר ˆ ‡ינטרנט לי בו ˙ י, נכ ˘ לי ˘‰ לב ˘ ם. ב ˙ ו‰סמלים ‰מלווים ‡ו וני ב‡ופן ‰ב‡: ˘ וט ל ˘ ני ‰סרטונים בפי ˘ סריטים ל ˙ ˙ עו ˆ „ ב‡מ ˜ ‚ו ב‡ופן ממו ˆ ‰מרכזיים ‰ו ˙ וכן- ‰רעיונו ˙ ל ‰יל„ ˘ ‰ פ ˆ‰ ל‰ימנע מ ˙ על-מנ ˙ בו„„ו ˙ „ו‚מ‡ו פטים ˘ סט לסרטונים ‰כיל מ ˜ במי„ע רב. מבנ‰ - ‰ט מיכ‰ ˙ סט לוו‰ ב ˜ - ועו„, ‰ט ˙‡ רטיים. ז ˜ ונ ˜ וטים ו ˘ פ ı ן ערו ˙ ‰סרטונים כמ ˙ י ˙ ח ˙ ב ˙ וביו ˙ ל כ ˘ ˙ ויזו‡לי מיע‰. ˘ ˙ ויו ˜ ל ל ˘ בים ˆ נוסף לעיבו„ ‰מי„ע וכמענ‰ למ כל ‰סמלים ˙‡ ‰˙ ב‰ ובנ ˆ ‰מ‡מר עי ˙ ב ˙ וב - כו ˆ עי ˙ לסייע ליל„ים ב‰בנ ˙ ‰סרטונים, על מנ ˙‡ ‰מלווים פו ˙˙˘‰˘ לב ‰רביעי, ‰יל„ים ˘ וב. ב ˙ סט ‰כ ˜ ‰ט עם סמלים ˙ ‡לו ˘ ˘ לו ˘ ‡לון ‰כולל ˘ ר ענו על ˜ במח ˙ ביעו ˘ ם ‰יל„ים „יווחו על ˙ עו ˆ ב‡מ ˘ ,‰ וט ˘ פ‰ פ ˘ ב בכלי. ˘ ימו ˘‰ ונם מ ˆ ר ר ‰נוכחי נבחן ‰‡ופן ˜ ‰מח ˙ במס‚ר :˙ נו ˜ סיכום ומס י‰ ‰כוללים ˆ בו כלים „י‚יטליים מסו‚ סרטוני ‡נימ ˘ ל‰בין ˙ ו‚ניטיבי ˜ ˙ סמלים, מסייעים ליל„ים עם מו‚בלו בסמלים, ‡יורים ˘ ימו ˘ ‰ בטיפול. נר‡‰ כי ˘ ‰נע ˙‡ ‰˘ וב, לכן נע ˙ מיכ‰ ל‰סבר כ ˙ ˙ יכול ל‰וו ˙ מונו ˙ ו ‰סרטונים. ‰יל„ים ˙ ‰ליך בניי ˙ ב ˘ ימו ˘ ב‰ם בכלי ‰ם ˘ ימו ˘‰ ר „יווחו כי ל‡חר ˜ פו במח ˙˙˘‰˘ י‰ ˆ ‰מוטיב ˙‡ ‰ ‰על ˘ ‰ ‰ בטיפול, מ ˘ ‰נע ˙‡ ‰בינו וף פעול‰. ˙ י ˘ ל‰ם ל ˘ ˙ פיס ˙ י ב ˙ מעו ˘ ינוי מ ˘ ורים ‰‡חרונים חל ˘ ני ‰ע ˘ ב ב‡ לי„י ביטוי במעבר מ‰מו„ל ˘ , בעולם ˙ ‰מו‚בלו Haegele & Hodge,) י ˙ ‰רפו‡י ‡ל ‰מו„ל ‰חבר ˙ ים עם מו‚בלו ˘ ‡נ ˘ ˙ לפי מו„ל ז‰, על מנ .(2016 ˘ נ‰ל בחיי ‰יום-יום, י ˙‰ לב בחבר‰ ול ˙˘‰ יוכלו ל חומי ‰חיים ˙ בכל ˙ ו ˘ ‰נ‚י ˙ רונו ˜ ום ע ˘ ליי ˙ יבו ˘ ח ˙˘‚ (. ‰נ 2007 , ‰מי„ע )רטנר ˙˘‚ חום ‰נ ˙ ובפרט ב יים עימם ˘˜ ‡מ‰ ל ˙‰ מענ‰ ‡ו ˜ לספ ˙ ר ˘ מי„ע מ‡פ מי„ע, עיבו„ו ˙ בל ˜ ‰‡וכלוסיי‰ ל‡ורך ‰ליך ˙„„ מו ˙ מ ר ‰‡וכלוסיי‰ ˙ מ‡י ומכב„, יח„ עם י ˆ ו, ב‡ופן ע ˙ ו‰טמע .(Greene, 2014) ו זמן ˙ ום וב‡ו ˜ ו מ ˙ ב‡ו (Sutherland & Isherwood, 2016) רוו„ ˘ רלנ„ ו‡י ˙‡ ס ים ˘ וב ל‡נ ˙ מי„ע כ ˙˘‚ ‡ ‰נ ˘ בנו ˙ י ˙ יט ˘ ‰ יר ˜ ערכו ס ˙ ‰ כי ‰יכרו ˙ ם ‰על ˙ יר ˜ . ס ˙ ו‚ניטיבי ˜ ˙ עם מו‚בלו וב יכול‰ ˙ עם סמלים ‰מופיעים במי„ע ‰כ ˙ „מ ˜ מו ˙‡ ל‰בין ˙ ים עם מו‚בלו ˘ ל ‡נ ˘ ם ˙ רום ליכול ˙ ל ‡ו ˆ ו‡יורים נמ ˙ מונו ˙ ‚ בפני‰ם. ‚ם ˆ ‰מי„ע ‰מו ורך ל‰וסיף ˆ ˘ וב, ‡ך י ˙ ‰מי„ע ‰כ ˙ כמסייעים ב‰בנ ˙ ‰עבר ˙‡ כ„י ל‰בטיח ˙ מונו ˙‰ „ˆ ‰סברים ברורים ל ˙ ו‚ניטיבי ˜ ˙ ים עם מו‚בלו ˘ ‡ כי ‡נ ˆ ‰מסר. כמו כן, נמ ור‰ ˆ וכן ב ˙‰ ˙‡ וט‰ מבינים ˘ פ‰ פ ˘ בלים מי„ע ב ˜ ‰מ ר. ˙ טוב‰ יו בכמ‰ „רכים. ˙ ו ˘ מי„ע יכול‰ ל‰יע ˙˘‚ ‰נ כיום ‰י‡ ‰מרחב ˙ ח ˙ פ ˙ ‰מ ˙ י ˙ מעו ˘ ‰פלטפורמ‰ ‰מ וונים( ˜ ים ומ ˙ ירו ˘ ב‡ינטרנט וב ˘ ימו ˘) ‰ווירטו‡לי ים עם ˘ ‡ כי ‡נ ˆ נמ .(Deursen & Helsper, 2018) רכים ˆ ים ב‡ינטרנט ל ˘ מ ˙˘ מ ˙ ו‚ניטיבי ˜ ˙ מו‚בלו Lough &) עם ‡חרים ˙ ור ˘˜˙ ר לפנ‡י ול ˜ ונים, בעי ˘ וונים ˜ ים מ ˙ ירו ˘ ב ˘ ימו ˘‰ ,˙‡ עם ז .(Fisher, 2016 מי„ע. ˘ וחיפו ˙ ‰ור‡ו ˙ ‚ר ב‰בנ ˙‡ יב בפני‰ם ˆ מ מיכ‰ ˙ וב ˙ וני ˘ ‰ ל ˘‚ ורך ב‰נ ˆ‰ ‰ כך, עול ˙ בו ˜ בע , כ„י ˙ ולי ˜ ‰‡ ר ˜‰ ו ˙ מונו ˙ סמלים ו ˙ בעזר ˙ י ˙ חזו ˙‡ בל ˜ ל ˙ ו‚ניטיבי ˜ ˙ ים עם מו‚בלו ˘ ר ל‡נ ˘ ל‡פ ‡ם עבורם ˙ ‰מי„ע במרחב ‰ווירטו‡לי ב‡ופן ‰מו .(Kydland et al., 2012) ˙ וני ˘ ‰ ל ˘‚ ‰נ בל ול‰בין ˜ ים ל ˘˜˙ מ ˙ ו‚ניטיבי ˜ ˙ ים עם מו‚בלו ˘ ‡נ Kydland) וב„פי מי„ע ˙ ונו ˙ וי ב‡ינטרנט, בעי ˆ מי„ע ‰מ ,˙ ‡מו ˙‰ וע מ‚וון ˆ ורך בבי ˆ ˘ . לכן, י (et al., 2012 וט‰ ˘ פ‰ פ ˘ , בסמלים וב ˙ מונו ˙ ב ˘ ימו ˘ ˙ ‰כוללו ˙ ‰„י‚יטלי ˙ ו ˘ חום ‰נ‚י ˙ ב ˙ ר ˜ וסרטונים, חו ˙ ‚ו ˆ ים, „פי מי„ע, מ ˜ ח ˘ מ ˙ ב ˆ , מע ˙ ירו ˘ ˙ ו ˘ נ‚י ˙ י ˘ מור OT,MA ˜ מרפ‡‰ בעיסו

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=