שנתון מספר 37 - isaac 2022

57 ר‡ל ˘ - י ˜ ון ‡ייז ˙ נ ˘ 2022 ם ˘‚˙ מ ˘ - חלום ˘ סטו„יו נ‚י ˙ „י‚יטלי ˙ ב‡מנו ˙ רפיסטי ˙ ו ˙ , ‡מני פרי„מן ˙ ענ ˙‡ מ ‡ˆ נים נמ ˘ ‰ כבר ‰רב ˘ ‰י‡ חלום ˘ סטו„יו נ‚י ˙ מ ˜‰ ˙ ‰‡מנו ˙ פ ˘ ים עם ˘‚ בו נפ ˘ י ˙ ‰יל ˜ בליבי. מרחב ˙ ור, לחוו ˆ לי ˙ ‰ז„מנו ˘ פים י ˙˙˘ יר‰, ולכל ‰מ ˆ ו‰י ˘‚ יים במרחב מונ ˙ מעו ˘ פים פעילים ומ ˙ ו ˘ ˙ ול‰יו .˙ ומכ ˙ ˙ ור ˘˜˙ י ˘ מ ˙˘ למ ˙ י ˘ ‡ם ‡י ˙ ומו ,˙ ויכולו ˙ ל כוחו ˘ ב‰ מרחב ˘ י ˘ ‰ פ ˘ ‡ יר‰ ‰י ˆ ‰י י ˙ יר ˆ ל מרחב י ˘ ˙ יבו ˘ ‰ח ˙‡ ‰‡ ‰יל‰ ‡ני רו ˜ וכ ר. חווי‰ ˆ יו יו ˙ יו ומו‚בלויו ˙ בו כל ‡ח„ עם יכולו ˘ ף ˙ ו ˘ מ כולנו יח„, וכל ‡ח„ ˙‡ ‰˘ ‰מפ‚י ˙ רנו ˜ ל ס ˘ ר. ˆ ו ˙‰ ‰ליך ו ˙‰ פיע על ˘ י ומ ˙ מעו ˘ מ ˘ סטו„יו נ‚י - 1 . מונ‰ מס ˙ יר‰ ˆ י ˙ ומכו ˙ ˙ וו ˆ - 2 . מונ‰ מס ˙ ˙ י ˙˘ חו ˙ ‰ יר ˆ ולחן י ˘ - 3 . מונ‰ מס ˙ מנו ˘‚‰ ‚" פ ˘˙ ‰˘„ ‰ח ˙ נ‰ ‰עברי ˘‰ ˙ חיל ˙ ב ל חלום ז‰. ˘ ו ˙ חיל ˙ ˙‡ (˙ עו ˘ ‰ לכמ ˜ )‚ם ‡ם ז‰ ר נ‰, ˘‰ ˘‡ לר ˙ ירו ˆ וב י ˆ לעי ˘ סטו„יו נ‚י ˙ י ס„נ ˙ ר ˆ י ו„ ˜ מי ˙ "ח ‰נעזרים במערכ ˙˙ י ˘ מ ˙˘ למ ˙„ ‰מיוע ˙ נ„בו ˙‰ ‰ל. ‰ס„נ‰ נערכ‰ ב ˜ וח‰ ל ˙ ‰ פ ˙ מבט ו‰יי "˘‚„" ˙ יימ‰ במרכז לטכנולו‚י‰ מסייע ˜˙‰ ל כולנו ו ˘ מ‰ ˙ מי„ נר ˘ , ר-פל‡ח ˆ ל ‰„ר זל ˘ ועי ˆ˜ ובליווי מ ˙ וו ˆ ר. יח„ עם ˘ ‡פ ˘ ‰ נ„ב‰ לעזור בכל מ ˙‰ לרעיון ו נ„בו לבו‡ לעזור ו‚ם ˙‰˘ "‰ יר ˆ י ˙ ומכו ˙" ל ˘ ‡ נפל ˙ וו ˆ .˙‡ מנו ז ˘‚‰ , יר‰ עם ‰עיניים ˆ מן בי ˆ נסו בע ˙‰ „"ר ‚'ו„י ו'יין, „"ר ע„י נ‡מן, ˙‡ יר‰" כלל ˆ ‰י ˙ ומכו ˙" ‚רוס. ˙ ענ ˙ למ ˆ‰ טלמור ו ˙ רף, ניב‰ ‡יסן, „ורי ˘ ˙ עינ "ח ˙˙ י ˘ מ ˙˘ מ 16-30 עירים בני ˆ ‰' לס„נ‰ ‰‚יעו חבר ˜ ו„ מבט כחל ˜ מי ˙ ובמערכ ˙ ור ˘˜˙ ˙ ‰נעזרים בלוחו .˙ ם ובסייעו ˙ פח ˘ ל‰ם, מלווים במ ˘ ˙ ור ˘˜˙‰ מ חומים ˙ יר‰ מ ˆ י ˙ חנו ˙ עם ˘ ‰מרחב ‰פך לסטו„יו נ‚י פח‰ ˘ עם ‰מ ˙ נסו ˙‰ ן ‰י‰ ל ˙ חנ‰ ני ˙ ונים, ובכל ˘ מ‰ס„נ‰ ˜ ‰. כחל ˘ יר‰ נ‚י ˆ ועם ‰מלווים בי ‰ו„פסו ˘ ‰ נ ˘‰ ˘‡ לר ˙ ירו ˆ בו י ˆ פים עי ˙˙˘ ‰מ ך על ספלים. ˘ ב‰מ

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=